Klimatanpassning och översvämningshantering

Dagens rådande situation kräver att vi anpassar oss till klimatförändringens oundvikliga effekter. Det fordrar ett helhetsomfattande och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där flera olika sektorer inom vatten spelar in – till exempel transport, energi, infrastruktur och urban utveckling.

Kontakt

johanna ardland bojvall

Johanna Ardland Bojvall

Enhetschef klimatanpassning
Tel: +46 (10) 615 63 40
Patrik Gliveson

Patrik Gliveson

Expert klimatanpassning
Tel: +46 (10) 6155437
M: +46 (70) 6355437 
Ramboll erbjuder en lång rad tjänster inom klimatanpassning och översvämningshantering. Vi konsulterar både den offentliga och privata sektorn, på nationell-, regional- och lokal nivå, och hjälper våra kunder beräkna de ekonomiska följderna av klimatförändring och identifiera de rätta lösningarna.

En integrerad tjänst

Rambolls experter inom översvämningsrisk och klimatanpassning erbjuder högkvalitativa integrerade tjänster för ett projekts alla skeden – från inledande studier och utvärdering av valmöjligheter till kostnadseffektiva designlösningar, regularisering och löpande bedömningar efter slutförande. Vi uppskattar potentiell översvämning från samtliga källor, inklusive kustvatten, vattendrag, ytvatten, grundvatten och konstgjorda strukturer så som reservoarer, ledningsnät och offentliga avloppssystem. 

Vi har en djupgående förståelse för hur översvämningar kan skada byggnader, och vi framför tydligt potentiella översvämningsrisker till kunder och medlemmar av en projektgrupp.

Bland våra klienter finns städer, samhällsorganisationer, byggföretag, privata markägare, fastighetsförvaltare, investerare och försäkringsbolag, och vi konsulterar även statliga miljöverksamheter, kommuner och län.

Våra tjänster omfattar bland annat:

  • Strategisk planering och investeringsplanläggning
  • Hydrologisk värdering och undersökning
  • 1D/2D hydraulisk modellering och kartläggning av flodslätter
  • Kloakmodellering och utvärdering av dränering
  • Breach assessments och cost benefit-analyser
  • Rådgivning kring projektering och godkännande av myndigheter
  • Design av sustainable urban drainage system (SUDS)