Trafik

För att möta en ständigt ökande efterfrågan på förbättrade transporter och rörlighet, hjälper vi våra kunder att navigera i de komplexa utmaningar som är förknippade med planering och utveckling av städer och transportsystem.

Tvärbanan

Kontakt

Jan hammarström

Jan Hammarström

Trafik
Tel: +46 10 615 54 81

Trafikanalys med mikrosimulering

Investeringar i trafiknätet är ofta kostsamma och det är därför viktigt att kunna prognostisera vilka effekter en trafiklösning för med sig.

Ramboll kan erbjuda möjligheten att visualisera olika trafiklösningar bland annat med hjälp av så kallade mikrosimuleringsmodeller. Mikrosimulering används vid analys av begränsade delar av trafiksystemet, till exempel för analys av en korsning eller ett fåtal korsningar.

Modellerna har hög detaljeringsgrad och genom sitt grafiska gränssnitt ger modellerna möjlighet till att illustrera trafiksituationen på ett översiktligt och lättförståeligt sätt. Det ger i sin tur en bra utgångspunkt för vidare analyser och diskussioner om möjliga lösningar.

Möjligheten finns att testa olika framtidsscenarier som kan skilja sig åt vad gäller trafikflöden, gatustruktur och trafiklösningar. Mikrosimuleringsprogrammet som Ramboll använder sig av heter VISSIM.

Stadsomfattande trafiknätsanalys

Trafiknätet är stadens och samhällets pulsådror. Som sådana ska de fungera effektivt med så minimala störningar som möjligt. Det ska möta krav på robusthet, flexibilitet och skapa förutsättningar för trafik med så låg miljöbelastning som möjligt. Dessa krav ska uppfyllas även vid förändringar i trafik- och bebyggelsestruktur.

Investeringar i bebyggelse och trafiknät är ofta kostsamma och man vill därför kunna prognostisera framtida effekter av olika trafiklösningar och lokalisering av verksamheter för att kunna finna den mest optimala lösningen.

Ramboll kan erbjuda heltäckande verktyg och kompetens för att kunna besvara denna typ av frågor. Med hjälp av våra modellverktyg kan vi prognostisera trafiken i trafiknäten vid en given framtida tidpunkt och finna eventuella ”flaskhalsar” i systemet. Med detta som utgångspunkt kan förbättrande åtgärder av både fysisk och icke fysisk karaktär föreslås.

Ramboll utför stadsomfattande trafikanalyser med hjälp av makrosimulering med de två datorbaserade trafikanalysverktygen TRIPS och CONTRAM. En trafikmodell tas fram för befintlig situation och används som utgångspunkt. Ett vanligt tillvägagångssätt är att därefter ta fram ett antal scenarier för framtiden där planerade exploateringar och eventuella åtgärder i trafiknätet finns med. Även prognostiserad trafikökning kan tas med som förutsättning i modellen. På så vis är det möjligt att identifiera var trafiknätet kräver åtgärder för att det ska fungera optimalt. Då åtgärderna är möjliga att testa i modellen är det möjligt att finna de åtgärder som är långsiktigt hållbara.

Parkeringsutredning

En attraktiv stad eller tätort kräver en attraktiv och hållbar parkering. Varje plats har sina unika behov och krav på vad som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och parkeringsfrågorna är en viktig del i detta sammanhang. Här krävs ett tvärvetenskapligt synsätt och en helhetsbild för att parkeringssystemet ska bidra till att stötta den önskade samhällsutvecklingen.

Ramboll erbjuder heltäckande tjänster inom parkeringsområdet, allt från strategier till konkreta verktyg och handlingsplaner som underlag för att fatta beslut som leder i rätt riktning.

Vi arbetar bland annat med:

  • Parkeringspolicy
  • Handlingsplaner
  • Parkeringsutredningar
  • Parkeringsnormer och parkeringsbehov
  • Den attraktiva parkeringsanläggningen
  • Parkeringsinformation

Bullerutredning

Trafik medför ofta ljud som kan upplevas som störande, det vill säga buller. Buller kan påverka oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och möjligheten till god livskvalitet. Negativa effekter av buller kan vara sömnsvårigheter, stress, problem att kommunicera samt minskad koncentrationsförmåga.

Med en kartläggning av bullersituationen i en stad finns möjligheten att fastställa var det finns bullerproblem idag, om och var det är aktuellt att vidta åtgärder. En bullerkartläggning visar också vilka förändringar i infrastrukturen som är lämpliga att genomföra med bullersituationen i åtanke. Kartläggningar av hela städer eller kommuners bullersituationer kan sedan ligga till grund för en så kallad bullersaneringsplan.

Kartläggningen sker antingen genom beräkningar eller genom mätningar som sedan analyseras. Med hjälp av trafiksimuleringsprogrammet Contram och Rambolls egenutvecklade bullerberäkningsprogram NOICE kan bullernivåerna i olika trafiksituationer enkelt beräknas. Därefter föreslås åtgärder som kan vara i form av bullerskärmar, bullervallar eller förstärkt fasadisolering. För att minska bullret på specifika väglänkar kan åtgärder så som hastighetssänkning, förbud mot tunga fordon, trafikzoner som reglerar trafiken under vissa delar av dygnet vara några möjliga åtgärder. Åtgärderna kan i sin tur analyseras med hjälp av datorverktygen och på så sätt identifieras de lösningar som ger bäst resultat.

Trafikstrategi och trafikplan

För att skapa en attraktiv och hållbar stad är det av största vikt att trafiksystemet utvecklas i en riktning som gynnar stadsutvecklingen. För att fastställa hur trafikplaneringen skall genomföras för att uppnå detta kan en trafikstrategi tas fram. En trafikstrategi beskriver hur trafiksystemet ser ut idag och hur det skall se ut i framtiden för att stödja en hållbar stadsutveckling.

Trafikstrategin används tillsammans med kommunens översiktsplan när stadens tillväxt kräver trafikåtgärder eller vid brister i det befintliga trafiksystemet. En trafikstrategi fungerar i dessa sammanhang som en ”handledare” som gör att planer och åtgärdsförslag ligger i linje med önskad stadsutveckling. I trafikstrategin skall mål för de olika trafikslagen formuleras, prioriterade områden skall identifieras samt förslag på åtgärder skall läggas fram. Åtgärdsförslag i en trafikstrategi kan till exempel vara var verksamheter och bostäder skall lokaliseras, hur kollektivtrafiken kan förbättras och hur nätet för cykeltrafik kan utvecklas.

Rambolls roll är att i nära samverkan med kunden ta fram en skräddarsydd trafikstrategi som leder utvecklingen av staden och dess trafiksystem i riktning mot en hållbar och attraktiv stad. Trafikstrategin formuleras utifrån stadens unika förutsättningar och värderingar om hur den bör utvecklas. För att få ytterligare förståelse för stadens förutsättningar och för att skapa ett sammanhang i den fysiska utvecklingen samarbetar vi på Rambolls trafikavdelning med Rambolls landskapsarkitekter. I samband med att en trafikstrategi utvecklas är det lämpligt att även genomföra en parkeringsutredning för att hitta en parkeringspolicy som stödjer en hållbar utveckling, en tjänst som Ramboll kan erbjuda.

Medan trafikstrategin ofta beskriver vad som ska åstadkommas, beskriver trafikplanen ofta hur detta ska ske. Trafikplanen beskriver ofta de åtgärder som krävs för att man ska uppnå ett önskat trafiksystem. En sammanhållen plan är viktig för att åstadkomma ett samverkande trafiksystem och för att belysa hur de olika trafikslagen påverkar varandra.

Resvaneundersökning

För att kunna skapa ett samhälle med hållbart resande är det av största vikt att känna till hur resandet ser ut idag. Är det känt finns möjligheten att utveckla ett hållbart transportsystem samt att påverka resvanor och resmönster. Även trafikanters värderingar och attityder är av intresse för att kunna utveckla ett optimalt transportsystem. För att få svar på dessa frågor är det lämpligt att genomföra en resvaneundersökning.

En resvaneundersökning innehåller frågor som bland annat behandlar målpunkter, val av transportslag samt tidpunkt för resandet. Information angående vilka färdsätt som används, hur ofta samt varför de används går också att få genom en resvaneundersökning. Undersökningen går att genomföra genom brevenkäter, telefonintervjuer eller genom hemintervjuer.