Stadsplanering

Den hållbara stadsplaneringen ska bland annat verka för ett minskat behov av energiförbrukning, transporter och avfall där människans behov tillsammans med klimatet är utgångspunkten. Hur vi uppnår det är en pågående process där vi alla bär ett gemensamt samhällsansvar.

Kontakt

Henrik Undeland

Uppdragsledare och landskapsarkitekt
T: +46 10 615 33 39
Rambölls planarkitekter har erfarenhet inom alla planeringsnivåer i den fysiska planeringen. Att arbeta med samhällsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv ställer höga krav på integritet, samverkan och förmåga att göra avvägningar mellan olika intressen, vilket i sin tur kräver professionella aktörer i planeringsprocessen.

I den fysiska planeringen läggs grundstenarna för rums- och bebyggelsestrukturer fast. Alla ska ges möjlighet till trygghet, mobilitet, ett rikt kultur- och friluftsliv, naturupplevelser och ren luft. Med vår kunskap och vårt engagemang vill vi bidra till planeringen av det hållbara samhället.

Våra tjänster

Vi är med i en rad olika projekt från översiktlig planering till utformning av stadens offentliga rum och platser där uppdragen drivs i samverkan med företagets omfattande tekniska kompetenser inom mark, miljö, VA mm. Detta arbetssätt ger oss möjlighet att genomföra komplexa gestaltnings- och planlösningar där många aspekter kan hanteras till en genomarbetad helhet.

Planer och program
 • Program och detaljplaner
 • Översiktsplaner
 • Fördjupade och tematiska tillägg till översiktsplaner
 • Vindbruksplaner
 • Utformningsprogram
 • Gestaltningsprogram
 • Fastighetsutvecklingsplaner
 • Grönstrukturplaner 
 • Belysningsprogram
 • Skyltprogram
Utredningar och övrigt
 • Processtöd i samband med planläggning
 • Föreläsningar stadsplanering
 • Visioner
 • Idéskisser
 • Strukturstudie
 • Planutredningar
 • Förutsättningsstudier
 • Visualisering
 • Grafisk formgivning
Analys
 • Upplevelsevärden
 • Ortsanalyser
 • Volymstudier
 • Solstudier
 • Stadsbildsanalyser
 • Landskapsanalys
 • GIS-analyser
MKB
 • Behovsbedömningar
 • MKB för planer och program
 • MKB för översiktsplaner

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser