Landskapsarkitektur

Rambolls landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och fysiska planerare bygger sin planering och gestaltning på en ekologisk grundsyn. 

Kontakt

Job van Eldijk

Job van Eldijk

Teknikområdesansvarig LA/plan
Tel: +46 10 6153317

Att verka för hållbara lösningar finns med i utformningen av såväl den småskaliga närmiljön som den storskaliga landskapsanpassningen av infrastruktur och vindkraft eller vid känsliga överväganden i den fysiska planeringen. Den goda landskapsarkitekturen står för en avvägning mellan funktion och form för att skapa en användbar och tilltalande fysisk miljö. Genom att i tidiga skeden förankra dessa aspekter bidrar vi till hög kvalitet och mervärde i den slutliga lösningen.

Med vår breda kompetens är vi med och utvecklar den urbana grönstrukturen för ett bättre stadsklimat och goda förutsättningar för rekreation, hälsa och trygghet. Vår ambition är att utveckla funktion och arkitektur för miljöer där sambandet mellan plats och människa stimulerar till spännande möten och upplevelser.

Vårt arbetsätt

Vi är med i en rad olika projekt från översiktlig planering till utformning av stadens offentliga rum och platser där uppdragen drivs i samverkan med företagets omfattande tekniska kompetenser inom mark, miljö, VA mm. Detta arbetssätt ger oss möjlighet att genomföra komplexa gestaltnings- och planlösningar där många aspekter kan hanteras till en genomarbetad helhet. 

Infrastruktur

 • vägar, gator
 • järnvägar
 • broar och tunnlar
 • resecentra
 • ljussättning
 • miljökonsekvensutredningar

Gestaltning i urban miljö

 • bostadsområden
 • kontor och industrier
 • trädgårdar, parker och grönområden
 • gågator - stadsförnyelse
 • begravningsplatser, kyrkogårdar
 • sjukhusområden, institutioner
 • skyltar – produktdesign

Natur och rekreation

 • campingplatser
 • rekreationsområden
 • småbåtshamnar
 • natur- och kulturvårdsområden
 • landskapsvård
 • vattenanläggningar

Fysisk planering

 • programutredningar
 • detalj- och översiktsplaner
 • fastighetsutvecklingsplaner
 • grönstrukturplaner
 • ortsanalyser
 • landskapsanalyser, vindkraft mm
 • miljökonsekvensutredningar

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites