Resurs och avfallshantering

Ramboll hjälper dig att gå från avfall till resurs. Vi har format innovativa sätt att optimera avfallsinsamlingen och minska dess miljöpåverkan.

Kontakt

David Althoff Palm

Tjänsteområdeskoordinator
T: +46 (10) 615 33 08

Avfallsfrågan i Sverige har gått från att handla om kvittblivning till att hushålla med resurser. En effektiv avfallshantering är nödvändig för att hushålla med våra begränsade naturresurser och därmed helt avgörande för en hållbar framtid. Allt större mängder avfall produceras världen över, vilket ställer högre krav på återvinning och återanvändning. Att förhindra att miljön och människors hälsa påverkas negativt av avfallet kräver att vi utnyttjar resurser på ett mer effektivt sätt.

Ramboll har ett brett utbud av tjänster inom resurs- och avfallshantering. Vi hjälper våra kunder att uppfylla myndighetskrav, optimera resursflöden och säkerställa att avfall hanteras och omhändertas på ett professionellt och säkert sätt. Därmed kan våra kunder spara in på värdefulla resurser, minska avfallsmängderna och hitta metoder för att omvandla avfall till värdefullt råmaterial. Exempel på detta är att vi kan hjälpa till med definiering av End-of-waste och göra avfallet till en produkt eller genom våra byggnadsinventeringar där vi har en metod för återbruksinventering.

Våra tjänster inom resurs- och avfallshantering inkluderar

  • Strategisk planering av resurs- och avfallshantering
  • Resurshushållning och stöd för cirkulär ekonomi
  • Avfallsanalyser och undersökningar
  • Planering, utformning och tillståndsfrågor för avfallsanläggningar
  • Livscykelanalyser och miljöutredningar
  • Konstruktion och kontrollprogram för deponier och andra avfallsanläggningar
  • Energiutvinning från avfall

Våra experter kombinerar kunskap om resurs- och avfallshantering inom en rad olika branscher med expertis inom teknik, produktansvar och hållbarhet.

Ramboll har i flera fall hittat produktiva användningsområden för tidigare oanvändbart avfall. Vi har format innovativa sätt att optimera avfallsinsamlingen och minska dess miljöpåverkan.

Våra experter utformar effektiva och säkra avfallsanläggningar och har utvecklat den kommunala avfallshanteringen genom flertalet utredningar och beslutsstöd för politiker och tjänstemän.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser