Miljökonsekvensbedömning

Ramboll är ledande inom miljö- och socialkonsekvensbedömningar (MSKB) och planering. Vi använder en blandning av global erfarenhet och teknisk exakthet för att leverera noggranna och effektiva resultat vilka följer högsta nationella och internationella standarder.

Vi levererar våra kunders visioner samtidigt som vi förstärker miljömässiga meriter och hållbarhetsprestanda för deras projekt och deras renommé i processen.

Vår erfarenhet sträcker sig över ett brett spektrum av sektorer, som kommersiella fastigheter och bostäder, stads- och regionplanering, industri, infrastruktur, gruvdrift och mineralbearbetning, avfallshantering, kraftproduktion och förnybar energi samt prospektering och produktion av olja och gas. Vi är erkända hos det internationella projektfinanssamfundet (IF) för att uppfylla kraven från internationella organ och utlåningsinstitut. När det kommer till att leverera lyckade resultat i detta krävande område litar som en huvudsaklig faktor både internationella, regionala och lokala kunder i offentliga och privata sektorer på vår förmåga att använda oss av expertis som täcker ett brett spektrum av miljömässiga, sociala, ekonomiska och tekniska discipliner inom hela verksamheten.

Vi tillför följande mervärdesaspekter till denna komplexa process:

 • Tydlig förståelse för komplexa processer, standarder och lagstiftning som är underlag för nationella MSK-projekt och internationella ESIA-projekt
 • Robust hantering av de ofta motstridiga kraven från kunder, finansiärer, myndigheter, samhällen och andra intressenter
 • Förmåga att mobilisera lokala resurser och lokal expertis för att säkerställa lokal relevans och förverkliga projektets socioekonomiska fördelar
 • Teknisk spetskompetens när det gäller att leverera och överföra bästa praxis
 • Solida kommersiella underlag, som levererar värde genom förstärkt kundrenommé, flexibilitet och säkerhet avseende resultatet
 • Trovärdighet, objektivitet och auktoritet som är mycket viktigt för att få nödvändig respekt från intressenter, miljögrupper och det internationella samfundet
 • Konstruktiv dialog med tillsynsmyndigheter för att säkerställa en lämplig omfattning och inriktning, för att underlätta tillståndsprocessen och för att minimera förseningar och kostnader
 • Allmänhetens deltagande för att förstärka projekt och minimera potentiell inverkan, inklusive informationsmöten med allmänheten för att engagera lokala invånare och icke-statliga organisationer
 • Förbättra lönsamheten i projekt som behöver lånefinansieras, genom detaljerad förståelse för långivarnas krav

Tjänster

 • Bedömning av projektets genomförbarhet
 • Analys av plats- och vägalternativ
 • Miljökonsekvensutredningar (IMKR)
 • MSKB-strategi och planering
 • Planering och support för engagerade intressenter
 • Omfattning
 • Miljö-, social- och hälsokonsekvensbedömningar (MSHKB)
 • Följer Equator Principles (EP) och International Finance Corporation (IFC) Performance Standards
 • Utveckling och genomförande av åtgärdsplan för biologisk mångfald
 • Utveckling och genomförande av miljö- och socialhanteringssystem (MSHS)

Expertis

 • Bedömning av biologisk mångfald
 • Kust- och marinbiologi
 • Bedömning av kulturarv
 • Ekologisk riskbedömning
 • Ekosystemtjänster
 • Landskaps-och visuell konsekvensbedömning
 • Bullerkonsekvensbedömning
 • Modellering och bedömning av punktkälla och regional luftföroreningsdispersion
 • Transportplanering
 • Avfallshantering
 • Vattenresurser, inkluderat vattenkvalitet, avrinningsområdesstudier, översvämningsriskbedömningar och avrinningsdesign
 • Bedömning av samhällets hälsa och säkerhet
 • Ursprungsbefolkning och etniska minoriteter
 • Arbetsförhållanden
 • Fysisk och ekonomisk omflyttning
 • Socioekonomisk och sociokulturell bedömning
 • Engagera intressenter
 • Gränsöverskridande konsekvensbedömning
 • Sammanlagd konsekvensbedömning
 • GIS strategisk planering

Kunderna litar på vår förmåga att leverera projekt effektivt och trovärdigt. Vår kombination av självständighet, teknisk exakthet, expertis och erfarenhet ger intressenter förtroende för våra noggranna och effektiva MSKB-slutsatser, -rekommendationer och efterföljande hanteringsplaner. Vår expertis och vår kapacitet gör att vi kan erbjuda support långt utöver att lämna in en MSKB-rapport.

Internationell finansiering

Rambolls internationella finansieringsutövare (IF) tillhandahåller expertis inom hantering av miljö- och social påverkan till projektutvecklare eller långivare på stora internationella projekt – inkluderat infrastruktur, termisk och förnybar energi, gruvdrift samt olje- och naturgasprojekt. De sociala och miljömässiga utmaningarna som uppstår vid stora internationella projekt kan vara mycket komplexa, och vid linjära projekt som t.ex. rörledningar, telekomkablar, stora vägar och kraftledningar, kan dessa utmaningar ofta försvåras av behovet av att korsa internationella gränser.

Förutom att uppfylla kraven hos värdlandet måste projekt som söker internationell finansiering även uppfylla relevanta långivarstandarder, som Equator Principles, IFC:s Performance Standards och andra IFI-krav, såsom OECD Common Approaches. Vare sig vi arbetar för en finansiell institution eller projektutvecklare kan vi hjälpa till att definiera och hantera renommérisker samt identifiera och hantera miljömässiga och sociala utmaningar.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser