Miljö- och samhällskonsekvensbedömning

Obesvarade frågor gällande miljöpåverkan kan förstöra en expansion av en anläggning, leda till utmaningar när det gäller att visa och kommunicera säkerhet till arbetare och det omgivande samhället samt försvåra överlämnandet och saneringen av en egendom. Ramboll hjälper kunder att lösa frågor om historiska utsläpp, avfallshantering och lämpliga saneringsåtgärder på platsen.

Påverkan på jord, vatten och sediment har konsekvenser för miljön, och luftburen transport eller inträngande ånga kan påverka inomhusklimatet. Våra riskbedömningsmetoder tar itu med de många stressfaktorer som hör ihop med bedömningar på samhällsnivå och de många exponeringsvägar som påverkar en specifik anläggning eller plats.

Våra hälsoforskare har expertis inom bedömning av exponering, specialiserad bedömning av dosresponssamband, riskkarakterisering och riskkommunikation. Miljöpåverkan och -konsekvenser är komplicerade, särskilt ur det omgivande samhällets perspektiv. Vi fokuserar på omfattande utvärderingar och tydlig kommunikation vilket gör att vi kan förklara hur miljöförhållanden kan hanteras säkert.

Våra bedömningar behandlar samhällen runt gruvor och anläggningar för malmbearbetning samt individuella kontor i byggnader där vi övervakar inträngande ånga. Vi förbereder den specialiserade dosmodelleringen och primära dosresponssamband som används för att bedöma utsläppta kemikalier och integrerar överväganden av kemiska och icke-kemiska stressfaktorer i bedömningen av hälsoeffekter.

Vi genomför riskbedömningar som en del av vår individuella undersökning och sanering av historiska utsläpp på platsen, eller för att dokumentera hur planerade ut- eller ombyggnader av anläggningar eller sanering i samhällen kan hanteras för att kontrollera potentiella hälsorisker. Våra specifika tjänster inkluderar:

  • Riskbedömningar för människors hälsa för amerikanska (USA: Superfund, RCRA och statlig) och internationella program för platsundersökningar samt riskbaserade jämförelser för att demonstrera genomförbara saneringsmetoder
  • Hälsoriskbedömningar på samhällsnivå och dokumentation över stressfaktorer som påverkar samhällets hälsa och välmående
  • Utveckling av giftkarakteriseringar som omfattar aktuell forskning och reglerande tillvägagångssätt för specialiserade omständigheter såsom som icke-linjär dosextrapolering och referensnivåer
  • Riskbedömningar av inandning som behandlar ett stort antal myndighetskrav angående inträngande ånga på arbetsplatsen och exponeringsgränser för samhället

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser