Luftkvalitet

Även om betydande förbättringar av luftkvalitén har skett under de senaste decennierna återstår fortfarande stora problem. Generellt är utsläppen av vissa luftföroreningar oförändrade medan det för andra har skett en minskning. Problem med luftkvalité påverkar människors hälsa, växtligheten, klimatet och kulturföremål och är idag märkbara för hela jordens befolkning.

Kontakt

Erik Mattsson

Erik Ceder

Nationell samordnare luftkvalitet
Tel: +46 (10) 615 33 24
M: +46 (70) 665 33 24

Luftkvaliteten kan kontrolleras genom mätning av halterna av olika ämnen i luften. Utsläpp sker främst från vägtrafik, industrier, uppvärmning, sjöfart och arbetsfordon. Andra bidragande orsaker är villapannor, oljeeldade panncentraler och småskalig vedeldning. Förutom nationellt orsakade luftföroreningar så är vi även påverkade av utsläpp från hela Europa.

Ramboll använder sig av avancerade tekniska och naturvetenskapliga metoder för att komma fram till lösningar för att uppnå en god luftkvalitet utifrån kundens behov. Fokus ligger på en hälsosam inomhus- och utomhusmiljö avseende luftkvalitet.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Miljökvalitetsnormerna (MKN) syftar till att skydda människors hälsa och miljön och är kopplat till miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”. Det är kommuner och myndigheter som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs.

Ramboll kan hjälpa er med:

 • Mätning och kartläggning av luftkvalitet i urban miljö
 • Modellberäkningar som kan användas för kontroll av MKN
 • Ta fram åtgärdsprogram
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Kvalitetssäkringsprogram

Modellering

Datorstödd modellering är ett kraftfullt verktyg för hantering av luftkvalitet. Modellering innebär att man utför beräkningar av hur luftföroreningar sprider sig och hur luftkvaliteten är på olika platser. Detta sker med hjälp av fasta mätstationer, meteorologi och trafikflöden. Ingångsvärdena förs in i en modell för spridningsberäkning. Modellering medför att man kan beräkna luftkvaliteten även på andra punkter än där det inte finns en mätstation.

Resultatet från modelleringen kan presenteras grafiskt både som 2D och 3D bilder i stödet för att avgöra om miljökvalitetsnormerna innehålls inom modelleringsområdet.

Rambolls experter i USA utvecklar modeller för spridningsberäkningar, modeller som även US EPA rekommenderar. Detta medför att vi är världsledande på modellering av luft och att våra modeller står sig över tid vid kontroll av exempelvis gällande miljökvalitetsnormer (MKN).

Ramboll använder sig av bland annat följande modeller:

 • CAMx
 • CalEEMod
 • CMAQ
 • AERMOD
 • ADMS
 • CalPuff 
 • SCICHEM

Luftutsläpp vid energiproduktion och industriell tillverkning

Att minska luftföroreningarna från energiproducerande anläggningar och industriell tillverkning är ett sätt att förbättra luftkvaliteten. Våra specialister har god erfarenhet av den lagstiftning som gäller för olika typer av energi och industrianläggningar.

Vårt team av erfarna ingenjörer och specialister kan bidra med rådgivning kring:

 • Spridningsberäkningar
 • Bästa tillgängliga teknik (BAT)
 • Kommersiellt tillgänglig teknik för att minska föroreningar,till exempel stoft, NOX, SO2, HCl, HF, tungmetaller, dioxiner och lukt
 • Utsläppsgränsvärden
 • Industriutsläppsdirektivet (IED)
 • Förordning 2013:252 om stora förbränningsanläggningar
 • Förordning 2013:253 om förbränning av avfall
 • Vägledning om kväveoxidavgiften
 • Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser