Luftkvalitet

Rambolls experter inom luftkvalitet använder banbrytande vetenskap och metodik i utvecklingen av skräddarsydda lösningar på både lokal och regional nivå för hantering av luftkvalitetsproblem på anläggningar.

Kontakt

Erik Mattsson

Erik Mattsson

Tjänsteområdeskoordinator
: +46 (10) 615 33 24

Vår världsomfattande verksamhet kännetecknas av spetskompetens inom teknik och forskning, baserat på kundens specifika behov. Vi erbjuder våra kunder:

 • Unika regionala modelleringsmöjligheter baserat på gedigen världsomfattande erfarenhet
 • Specifik expertis inom ett brett spektrum av branscher, däribland olje- och gasindustrin, fordon och transport, glas-, stål- och gruvindustrin, samt hamnindustri, jordbruk och avfallshantering
 • Expertis inom flera olika luftkvalitetsmodeller, inklusive CAMx och CalEEMod (som vi utvecklat och tillämpat på fältet), CMAQ, AERMOD, ADMS, CalPuff och SCICHEM
 • Integrerad riskhantering vid beslut inom luftkvalitet, grundat på sofistikerad toxikologisk expertis.

Luftkvalitetsrelaterad efterlevnad och tillstånd

Våra experter erbjuder support vid ansökan om tillstånd, fortgående efterlevnad samt försvar av verkställighetsåtgärder. Vi förstår gällande regelverk, och, kanske ännu viktigare, syftet med dessa regelverk. Vår sofistikerade förståelse för regleringsprocessen gör att vi kan samarbeta tätt med våra kunder för att lösa deras problem. Kunden gynnas av den trovärdighet och det förtroende som vi har byggt upp genom många års samspel med olika tillsynsmyndigheter.

Hälsoriskbedömning av giftiga ämnen i luften

Vi är ledande inom hälsoriskbedömning av giftiga ämnen i luften och vårt team består av kemi-, maskin- och väg- och vatteningenjörer, meteorologer, atmosfäriska och analytiska kemister, statistiker, industrihygienister, riskbedömare, toxikologer, epidemiologer och farmakologer. Vi erbjuder:

 • Strategiska metoder för att lösa juridiska frågor och tvistemål
 • Konsekvensanalys av giftiga ämnen i luften
  • från föreslagna industrianläggningar eller expansioner
  • från förorenade platser
  • för MKB, samt miljöstudier och rapporter

Övervakningsprogram för utsläpp till omgivande luft

På Ramboll använder vi vår spetskompetens och gedigna kunskap inom övervakningsmetodik, vi använder toppmodern teknik vid kemiska analyser, utvärdering av utsläpp och spridning samt vid riskbedömningar för människors hälsa, för att erbjuda kostnadseffektivt utformade övervakningsprogram för utsläpp till omgivande luft. Övervakningsprogram för giftiga ämnen i luften kan användas för att:

 • Garantera kontinuerlig säkerhet för omgivningen
 • Utvärdera påverkan av utsläpp från industrianläggningar
 • Utvärdera kortsiktiga och/eller långsiktiga potentiella faror från ett förorenat område

Riskhanteringsplanering och nödlägesanalys

Våra forskare erbjuder med sin expertis och kunskap inom områden som kemisk kinetik och termodynamik, vätskeflöde, luftspridningsanalysering och riskbedömning för människors hälsa en kostnadseffektiv bedömning av konsekvenser vid ett nödutsläpp. Bedömning av potentiella utsläpp utvärderas som en del av riskhanteringsprogram, såsom USA:s federala RMP-program eller Seveso-programmen i Europa.

Regionala planeringstjänster

Rambolls experter använder komplexa modeller vid utvärdering av luftkvalitet, meteorologi, utsläpp och statistik, för att utveckla regionala luftkvalitetsplaner samt utvärdera effekterna av utsläppsstandarder gällande alternativa fordon, luftkvalitets- eller utsläppstrender och konsekvenser av lagstiftning.

Experttjänster

Vårt utbud av rättstviststöd erbjuder jurister och kunder hjälp vid rättstvister genom förlikningar, avvisningar eller rättegång. Vi arbetar med varje kund för att tillämpa trovärdiga, välgrundade vetenskapliga lösningar för en rad olika tvister, allt från hälsoanspråk, affärskonflikter, tillståndsproblem eller verkställighetsåtgärder.

Utsläppshandel och koldioxidavtryck

Vi hjälper anläggningar som är föremål för utsläppshandel av koldioxid med assistans vid efterlevnad, bedöma om bästa alternativet är att köpa utsläppsrätter eller satsa på teknik som minskar utsläppen. Vi hjälper även till vid köp eller försäljning av utsläppsrätter eller skapande av utsläppsrätter genom överkontroll eller nedstängning.

Vi har erfarenhet av att bygga upp några av världens mest komplicerade kolinventeringar som uppfyller flera efterlevnadsprotokoll och frivilliga protokoll. Vi har genomfört hundratals bedömningar av koldioxidavtryck med allt från efterlevnadsfokuserade konsekvensbedömningar till avtryck för framtida exploateringar och globala avtryck. Vi har även en komplett uppsättning kontrollanter i Kalifornien som kan kontrollera inventeringar av koldioxidutsläpp.

Luftkvalitet inomhus

Vår metod för att lösa problem med luftkvalitet inomhus börjar med en grundläggande förståelse för hur byggnaden ser ut och vilka människor som vistas i den. Vi har experter inom konstruktionsmetodik, konstruktionsmaterial samt byggteknik inklusive ventilation. Våra tjänster omfattar luftprover (biologiska, toxikologiska, kemiska), provanalys samt rekommendationer utifrån en holistisk synvinkel av möjliga förbättringar av luftkvaliteten.

Buller och akustik

Vare sig det kommer från transport, industri, handel eller andra källor kan buller ha betydande inverkan på människors hälsa och på miljön. Rambolls forskare erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster inom området bullerstörningar, som hjälp både industrier och myndigheter att hantera och åtgärda bullerproblematik.

Med sina omfattande erfarenheter inom bullerforskning disponerar våra akustikexperter omedelbar tillgång till det senaste inom mätutrustning. Vi arbetar i nära samarbete med alla berörda parter för att leverera en integrerad lösning på bullerproblematiken.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser