Hälsotjänster

Vi exponeras dagligen för kemikalier i olika sammanhang. Genom mat, läkemedel, textilier, hushållsprodukter, byggmaterial och mycket annat kan vi komma i kontakt med hälsoskadliga kemikalier. Exponering sker även som ett resultat av kemikalieutsläpp till luft, vatten och mark.

Kontakt

Anna Holst

Anna Holst

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +10 615 33 18

Ramboll erbjuder våra kunder utvärdering och rådgivning för skydd mot exponering av hälsoskadliga ämnen och annan påverkan bland annat genom kemiska analyser och olika kvantifieringsverktyg inom hälsoområdet.

Samhälle och global hälsa

 • Analys av inomhusluft
 • Analys och riskbedömning av kontaminerad mark i relation till människors hälsa
 • Bedömning av vattenkvalitet i relation till människors hälsa
 • Konsekvensanalys för hälsa (HIA, DALY)
 • Produktsäkerhet och produktstrategier

Produktsäkerhet och strategisk planering

 • Substitution, Grön kemi
 • Bedömning av byggmaterial med avseende på hälsa (BVB, BREEAM, LCA)
 • Farligt avfall i relation till hälsa
 • Toxikologi
 • Lagefterlevnad (GHS/CLP/REACH/BPR/kosmetika/TSCA, RoHS/WEEE mm.)
 • Säkerhetsdatablad

Arbetsmiljö och säkerhet

 • Arbetsmiljöbedömning (exponeringsbedömningar)
 • Riskanalys
 • Hantering av kemikalier och avfall
 • Epidemoiolgi

Samhälle och global hälsa

En förståelse för risker för människors hälsa och för miljön är grundläggande för säker tillverkning, distribution, användning och kassering av kemikalier och produkter. När hoten mot människors hälsa och miljö har identifierats kan ett antal åtgärder bli aktuella – kemiska ämnen kan behöva elimineras eller ersättas, förorenade miljöer kan behöva saneras, processer omarbetas för att skapa ett bättre skydd.  Rambolls experter kan förklara komplexa vetenskapliga och tekniska aspekter för hälsa och hälsorisker och guida våra kunder i de olika globala regelverken för lagefterlevnad och hållbara lösningar.

Inom samhällsplanering och miljökonsekvensanalys ser vi också ett växande behov av kvalificerade bedömningar inom hälsoområdet. Rambolls experter använder de senaste metoderna för adekvata bedömningar och kvantifiering av hälsoeffekterna.

Produktsäkerhet och strategisk planering

Tillsyns- och folkhälsomyndigheter över hela världen bedömer risker för användning av och/eller exponering av olika ämnen. Det är en komplex uppgift som ofta inbegriper analys av olika typer av vetenskapliga data, ett flertal antaganden och riskmodeller. Ramboll har genom sitt deltagande i olika expertkommittéer världen över ofta varit aktiv part för påverkan av de olika regelverken.

Våra experter kan bedöma risker förknippade med hela livscykeln för olika substanser, samt använda riskbedömningsverktyg för adekvat produktutvärdering och utvärdering av möjliga alternativ (substitution).

Inom byggsektorn ser vi ett ökat behov av miljöcertifiering där byggvaror behöver kontrolleras och godkännas. Vi kan erbjuda expertstöd för byggvarubedömningar, BREEAM, LCA.

Kunder är ibland i behov av mer djupgående bedömningar av risker och analys av senaste forskningsdata. Vi har erfarenhet av komplexa frågor som kan associeras med epidemiologiska data och en förståelse av de grundläggande biologiska processerna som leder till toxicitet.

Arbetsmiljö och säkerhet

Alla människor skall kunna arbeta tryggt och säkert utan att riskera att exponeras för farliga kemikalier. Ramboll erbjuder tjänster för exponeringsbedömning och utvärdering av arbetsmiljön. Bedömningen kan också innefatta epidemiologiska studier för en kartläggning av långvarig exponering.

Kemikalier skall bedömas hur de skall hanteras och kasseras på ett säkert sätt och detta skall kommuniceras till användarna. Här erbjuder Ramboll hjälp till kunderna för att skapa säkerhetsdatablad vilka innefattar information om säker användning med fokus på en riskkommunikation som är skräddarsydd för målgruppen.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser