Förorenade områden

Rambolls ingenjörer, geologer och forskare levererar platsspecifika lösningar som är anpassade efter alla aspekter av saneringsprocessen – från platsundersökning och genomförbarhetsstudie till riskbedömning, val och utformning av saneringsmetod samt konstruktionshantering till förnyad användning av platsen.

Kontakt

Anna Fjelkestam

Tjänsteområdeskoordinator
T: +46 10 615 54 29
Tora lindberg

Tora Lindberg

Tjänsteområdeskoordinator
T: +46 (10) 615 33 80

Ramboll ligger i framkant när det gäller miljövänlig och hållbar sanering och vårt innovativa tänkande och våra helhetslösningar har tillämpats framgångsrikt vid tusentals industrier, gruvor, utvecklingsplatser och platser för farligt avfall över hela världen. För uppnådd kostnadseffektivitet vid nedläggningar av anläggningar har vi har byggt upp ett oöverträffat rykte hos kunder inom offentlig och privat sektor och tillsynsmyndigheter över hela världen.

Platsundersökningar

Ramboll har lång erfarenhet av att utveckla och genomföra omfattande platsbedömningar. Vi kan erbjuda komplett utbud av fälttjänster för att identifiera karaktär och omfattning av potentiellt farliga substanser för jord, sediment, ytvatten, grundvatten och byggnadssystem. Vår riskbaserade flerstegsmetod garanterar fokuserade, kostnadseffektiva platsundersökningar. Vår kompetens när det gäller att samla in, tolka och hantera platsdata är ett komplement till vår kunskap om fördelnings- och transportmodellering och hälsoriskbedömningar, vilket gör att våra utredare inte bara kan bedöma nuvarande status när det gäller föroreningar på platsen utan även tillföra värdefulla insikter när det gäller utveckling av platsspecifika, riskbaserade saneringsmål.

Platsspecifik riskbedömning

Vi har experter inom toxikologiska, biologiska, fysiska och kemiska principer som kan bidra till riskbedömningsprocessen, samt experter inom exponeringsbedömningar, vilket gör att vi kan utföra innovativa, vetenskapligt försvarbara riskbedömningar och riskhantering för att:

  • Optimera omfattningen av arbetet för platsundersökningar
  • Snabbt och konservativt identifiera potentiella problemområden och ge tidiga bedömningar av problemens typ och omfattning
  • Reducera onödig datainsamling
  • Fokusera insatserna där de största vinsterna i riskreducering kan uppnås

Bedömning av åtgärd, design och implementering

Rambolls interdisciplinära metod för platssanering hjälper våra kunder att hantera komplexa och sammanhängande problem som ligger bakom saneringsbeslutet. Vi har ett stort intresse av att ligga i framkant av saneringsteknologin och är involverade i innovation gällande hållbar sanering. När vi utvecklar en lösning överväger vi de slutgiltiga riskreducerande målen, riskhantering under genomförandet, hantering av långsiktiga risker och framtida ansvar samt kortsiktiga och långsiktiga kostnaderna för olika alternativ. Vi har tillämpat metoder för formella beslut och sannolik kostnadsanalys för att överväga effekterna av osäkra kostnadskomponenter på den totala kostnaden för alternativa lösningar.

Saneringsoptimering och hållbara lösningar

Saneringsstrategierna för nedläggning av anläggningar har genomgått ett betydande paradigmskifte. När nu den tidigare dominansen för energiintensiva, mekaniska processer brutits, växer passiva strategier som in situ -biosanering, kemisk oxidering och kemisk reduktion fram som viktiga saneringsverktyg. Den allt vanligare användningen av åtgärdsoptimerande saneringsstrategier och innovativa diagnosverktyg avancerar de här processerna vilket resulterar i en snabbare nedläggning av anläggningar. Ramboll integrerar vår erfarenhet av strömlinjeformade riskbedömningsmetoder, konventionell och innovativ saneringsdesign, processoptimering och utveckling av diagnosverktyg, för att uppnå kostnadseffektiva saneringar som leder till snabbare nedläggning av anläggningar.

Analys av nettofördelar för miljön (NEBA)

NEBA visar de positiva och negativa konsekvenserna på naturresurser som följer med saneringsåtgärder i förhållande till de stegvis ökande riskerna. I vissa fall kan exempelvis en föreslagen saneringsåtgärd eller ett återanvändningsalternativ betyda ingen eller väldigt liten minskning av miljörisken och hälsorisken för människor, men förstöra eller avsevärt försämra det ekologiska landskapet. Enkelt uttryckt kan en NEBA-analys användas för varje föreslaget alternativ för att utvärdera om de negativa effekterna av saneringen väger tyngre än fördelarna.

Konstruktionshantering

Vi erbjuder konstruktionshanteringstjänster – inklusive sanering, avveckling och rivning – för genomförandet av en rad olika projekt. Våra experter hjälper till med förberedelser av specifikationer, hantera budgivning, förhandla och administrera kontrakt, schemalägga byggarbete, övervaka genomförandet på plats samt garantera efterlevnad av specifikationer, budget och tidsplan. Vi kan erbjuda dessa tjänster i en traditionell konstruktionshanteringsroll, i roll som designer/konstruktör eller genom nyckelfärdig leverans av ett komplett projekt. För varje uppdrag erbjuder vi ett dynamiskt team av experter som kan uppfylla kundens krav i tid och inom budget.

Återanvändning av exploaterad mark

Ramboll utvecklar kostnadseffektiva, riskbaserade lösningar för bedömning, sanering och återanvändning av deponier och tidigare industrianläggningar inkluderat anläggningar för farligt avfall så att marken kan bli användbar igen. Vi arbetar med platsutvecklare för att hitta optimala metoder för att hantera risker för jord och grundvatten i relation till föreslagen, ny användning av marken, och har framgångsrikt förhandlat fram dessa integrerade riskhanteringsstrategier med tillsynsmyndigheterna. Våra hållbara metoder gällande exploaterade områden och planer för återhämtning av sådana områden ger långsiktiga ekonomiska och socioekonomiska fördelar för både kund och samhälle.

Anläggningsavveckling och rivning

Anläggningsavveckling och stängning är en komplex och starkt reglerad process. Ramboll arbetar nära med kunden och hanterar avvecklingsprocessen av anläggningar för att reducera miljörisker och samtidigt uppnå bästa möjliga värde för anläggningen, utrustningen och själva marken. Vi hjälper till med att förbereda anbudsdokument, övervaka avvecklingsarbetet och ta fram kompletterande information för att uppnå en stängning av verksamheten som uppfyller alla gällande regelverk.

Experttjänster

Ramboll erbjuder kunderna konsulttjänster, expertutlåtanden, strategisk rådgivning och teknisk support vid rättstvister. Vi har arbetat med flera avgörande rättsfall om anspråk rörande miljöförstörelse, giftigt avfall och produktansvar. Vi förstår vikten av väl motiverade expertutlåtanden baserade på försvarbar forskning, rigorös analys och en djup insikt i miljömässig praxis, policy och lagstiftning.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser