Förorenade områden

Förorenade byggnader, jord, vatten och sediment kan utgöra allvarliga hot mot människor och miljö.

Kontakt

Anna Fjelkestam

Tjänsteområdeskoordinator
T: +46 10 615 54 29

Tora Lindberg

Tjänsteområdeskoordinator
T: +46 (10) 615 33 80

Frågor avseende föroreningar i mark och grundvatten kan till exempel aktualiseras i samband med fastighetsöverlåtelser, ändrad markanvändning eller statusrapporter och periodiska kontroller enligt Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250).

Rambolls medarbetare har kunskap och erfarenhet som omfattar hela kedjan från:

  • Inventeringar,
  • Provtagningar av byggnadsmaterial, jord, vatten, luft och sediment
  • Riskbedömningar
  • Värderingar av risker
  • Anmälningar till miljömyndigheter
  • Förslag till åtgärder
  • Miljökontroll under åtgärder

Föroreningsundersökningar

Efter inledande inventeringar och bedömningar av risk för negativa effekter på människor och miljö erbjuder Ramboll framtagande av förslag till och utförande av provtagning. De vanligaste medierna att provta är jord och grundvatten men även ytvatten, sediment, porluft, omgivningsluft eller bygg- och anläggningsmaterial kan undersökas.

Åtgärder

I de fall då det föreligger en risk, alltså då en sammanvägning av sannolikheten och konsekvensen av påverkan är oacceptabel, föreslås åtgärder. Den absolut vanligaste åtgärden i Sverige består i att man avlägsnar/gräver bort föroreningen och behandlar den på annan plats eller deponerar den. Som komplement arbetar Ramboll även med förslag till olika miljömässigt och ekonomiskt hållbara metoder på plats (In Situ).

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser