Ekologiska tjänster

Vi jobbar i nära samråd med våra kunder för att nå hållbara metoder för affärs-, miljö- och resurshantering. Genom ett brett utbud av tjänster inom miljöhantering kan vi bidra till bevarande och skydd av naturliga miljöer och på så sätt hantera våra naturresurstillgångar på ett ansvarsfullt ekonomiskt, juridiskt och samhällsvänligt sätt.

Kontakt

emma hallqvist

Emma Hällqvist

Biolog Miljö & Hälsa
Tel: +46 10 615 3401

Utifrån aktuella samhällsfrågor och regelverk arbetar vi med att kartlägga, bevara och/eller restaurera mark och vattendrag.

Våra tjänster inom ekologi omfattar:

 • Arktisk miljö och ekologi
 • Ekosystemtjänster
 • Ekotoxikologi och ekologisk riskbedömning
 • Våtmarks- och vattendragsrestaurering
 • Landskapsplanering och landskapsarkitektur
 • Miljöefterlevnad
 • Miljö- och naturbedömningar
 • Naturrestaurering
 • Naturresursrådgivning
 • Sedimenthantering
 • Stadsnatur
 • Undersökningar och övervakning av naturen

Ekotoxikologi och ekologisk riskbedömning
Vi utvärderar eventuella fördelar med olika saneringsalternativ på förorenade platser, utvärderar risker med lantbruks- och industrikemikalier och kartlägger eventuella hot mot ekologiska resurser.

Naturresursrådgivning
Här arbetar vi bland annat med artinventering, naturvärdesbedömningar och värdering av ekosystemtjänster vilka är de produkter och tjänster som naturen producerar som bidrar till människans välbefinnande.

Ramboll har tagit fram NEBA (Net Environmental Benefit Analysis), vilken är en arbetsmetod för att påvisa negativa och positiva effekter på miljön till följd av ett saneringsingrepp och väga dem mot varandra. I vissa fall kan en efterbehandlingsåtgärd ha liten eller ingen ekologisk positiv påverkan. NEBA används för att underlätta bedömning av för-och nackdelar vid efterbehandlingsåtgärd.

Sedimenthantering
Våra ingenjörer och riskbedömningsspecialister har omfattande kunskaper inom planering, bedömning, provtagning, sanering och restaurering av hamnar och vattenvägar med tung trafik och förorenade sediment.

Naturrestaurering, floder och våtmarker
Med vår långa erfarenhet av stora restaureringsprojekt och detaljkunskaper inom hydrologi och ekologi, våtmarker och vattendrag rådgör vi våra kunder inom alla tekniska områden relaterade till vattendrag och våtmarker.

Miljöefterlevnad
Våra miljöjurister, marinekologer, ekotoxikologer, ekologer och kemister tillhandahåller teknisk expertis kring miljötillstånd och miljöefterlevnad, bedömning av miljöpåverkan samt markanvändnings- och resursutvecklingsplanering.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser