Ekologiska tjänster

Ramboll erbjuder enastående expertis inom ekotoxikologi och ekologisk riskbedömning, rådgivning inom naturresurser, återställande av natur, naturuppmätning och övervakning, ekosystemtjänster och marinvetenskap.

Kontakt

Emma Hällqvist

Biolog Miljö & Hälsa
T: +46 10 615 3401

Ingrid Nilsén Boklund

Analytiker inom ekosystemtjänster
T: +46 (10) 6151611
Lars Johansson

Lars Johansson

Hållbarhetsledare
T: +46 (10) 6151224
: +46 (70) 6450795

Vi samarbetar med kunderna för att uppnå vetenskapligt försvarbara, riskbaserade lösningar för ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet samt miljö- och resurshanteringspraxis.

Våra internationellt erkända experter är allmänt publicerade i vetenskaps- och ingenjörslitteraturen och har byggt upp ett utmärkt rykte hos företag, tillsynsmyndigheter och globalt inom vetenskapsvärlden.

Våra integrerade tjänster inom miljö, ekonomi och teknik balanserar miljöskydd och samhällsbehov. Vi för med oss in i varje uppdrag en djupare förståelse av fördelarna för samhället, regelverk, ekosystem och intressenter, för vad som kan uppnås genom att bevara och återställa land och vattenvägar samt genom hanteringen av tillgångar i form av naturresurser på en ekonomiskt, socialt, lagenligt, ansvarsfullt och transparent sätt. 

Ekologisk riskbedömning

Ekologisk riskbedömning är ett värdefullt verktyg för att utforma både industrin och reglerande miljöskyddsprogram. Vi genomför bedömningar för att utvärdera de relativa fördelarna av saneringsåtgärder på förorenade platser, vi granskar nya kemikalier före kommersiell produktion, utvärderar risker med jordbruks- och industrikemikalier och karakteriserar hot mot värdefulla ekologiska resurser.

Våra ekonomer, ekotoxikologer, GIS-specialister, riskbedömare och statistiker är lyhörda för vikten av att balansera kostnader och tekniska utmaningar och strävar efter att maximera användningen av historiska data, tillämpa lämplig dataanalys samt fokusera på insamlande av viktig information som bidrar till att lösa regelverksproblematik och allmänna frågor. Vi stöder beslutsfattare genom att fråga “tänk om” angående konsekvenserna av olika kommersiella och regulatoriska aktiviteter.

Naturresursrådgivning

Ramboll erbjuder expertis i världsklass gällande hantering av naturresurser, rådgivningstjänster inom ekosystem, biologisk mångfald och återställande av miljö för företag och regleringsmyndigheter över hela världen. Vi har introducerat innovativa tillämpningar av NESA (net ecosystem services assessment) för att kvantifiera fördelarna med de sociala, miljömässiga och ekonomiska tjänster som är förknippade med människans utnyttjande av miljön. Vårt tillvägagångssätt är anpassat till den miljömässiga hållbarhet och paradigmet "triple-bottom-line," som beskrivs i FN:s millenniebedömning 2005. Vi har lång erfarenhet av att anpassa rehabiliterings- och skyddsstrategier till nationella och internationella miljökrav, inklusive EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s habitatdirektiv (Natura 2000-planer).

Vi tillhandahåller noggranna vetenskapliga utvärderingar gällande påstådda skador på naturresurser med miljöprovtagning, modellering och riskbedömningsverktyg. Vi erbjuder teknisk support vid fusioner och förvärv av tillgångar, förhandlingar gällande sanktioner och förlikningar med myndigheter och oberoende granskningar av miljömässiga anspråk på skadestånd. Vi har nära samarbete med kunderna för att utveckla miljöbedömningar och försvarsstrategier, inklusive användning av ekvivalensanalyser av livsmiljöer och andra ekologiska bedömningar, fördelnings- och transportmodeller samt kemiska fingeravtrycksverktyg för att kvantifiera grundläggande resurstjänster och allokering av supportkostnader bland potentiella bidragsgivare till föroreningar. 

Sedimenthantering

Rambolls ingenjörer, ekologer och riskbedömningsspecialister har omfattande kompetens när det gäller att planera, genomföra och övervaka utredningar, bedömningar, saneringar samt återställande av hamnar och vattenvägar, som påverkats av navigeringsproblematik och förorenade sediment.

Vi utvecklar vetenskapligt försvarbara riktlinjer för sedimentkvalitet (SQG), sedimenthanteringsmål och uppnåeliga standarder för sanering. Vi använder både teknik för kontrollnivåer och detaljerad bedömning för att utvärdera kemiska, biologiska och livsmiljöförhållanden samt och identifiera frågor som påverkar olika hanteringsalternativ.

Vi använder flera olika undersökningsmetoder beroende på vattenvägarnas specifika tillstånd och relevanta regelverk, inklusive provtagning av sediment och analys, toxicitetstester, undersökningar av bentisk miljö och vildmark, karakterisering av livsmiljöernas lämplighet, provtagning av fisk, undersökning av amfibiska äggmassor, övervakning av fågelbon, modellering av sedimentspridning och historisk efterforskning.

Våra ingenjörer och saneringsspecialister använder riskbedömningar före behandling (grundläggande) och analys av åtgärdsalternativ för att hjälpa kunden identifiera möjligheten att kontrollera saneringskostnaderna av platsen, förbättra sannolikheten att projektet blir framgångsrikt samt utveckla effektiva långsiktiga övervakningsplaner för att påvisa förbättringar av miljön. Vi har bred kunskap gällande tillämpning av flera olika sedimenthanteringsmetoder och -tekniker, inklusive muddring, in situ -övertäckning, solidifiering, stabilisering, termisk behandling, undanröjning på land och begränsad undanröjning till havs.

Återställande av natur, floder och våtmarker

EU:s ramdirektiv för vatten bjuder på både utmaningar och möjligheter för kommuner och andra myndigheter, och de relaterade åtgärdsplanerna öppnar upp för spännande möjligheter för lösningar som uppfyller målen att skydda och förbättra vattenmiljön. 

Vår omfattande erfarenhet av stora återställningsprojekt, i kombination med vår detaljerade kunskap om hydrologiska och ekologiska funktioner och tjänster som våtmarker och vattenvägar gett oss, gör att vi kan hjälpa kunder inom alla tekniska områden som rör åar, floder och våtmarker. Vi erbjuder konsulttjänster helt från starten av ett projekt med genomförbarhetsstudier, detaljerad utformning, upphandling och övervakning av byggarbetet. Vi erbjuder även support för underhåll och övervakning för att garantera långsiktig, hållbar framgång.

När vi utvecklar lösningar överväger vi både traditionella hanteringsmetoder och naturliga eller innovativa tekniska lösningar. Vi fokuserar på optimala strategier för miljövård och rehabilitering som gynnar natur, markägare och allmänhet; bevarar och skyddar eller förstärker det naturliga djur- och växtlivet, erbjuder kontinuiteten i floder och åar; samt skyddar, bevarar och återställer viktiga livsmiljöer och hydrologiska tjänster.

Våra ekologer och våtmarksspecialister ger teknisk och ekologisk support till myndigheter, privata markägare, byggföretag och markplaneringsorgan som är involverade i anläggningen av passager för fisk och annan fauna i floder, djurkorridorer på land, vattenomläggningar samt inslag i våtmarker som stöder livsmiljöer för det inhemska djur- och växtlivet i vattnet och på land.

Vattenvetenskap

Rambolls sötvattens- och havsekologer, ekotoxikologer, vattenkemister och fiskeriforskare erbjuder naturvårdsverk och företag teknisk expertis som är viktig för miljömässig tillståndsgivning och dess efterlevnad, miljökonsekvensbedömningar samt planering av både markanvändning och resursutveckling.

Vi genomför grundläggande studier och studerar åtgärder vid spill/olyckor för att utvärdera påverkan av mark- och resursutvecklingsprojekt och industriella olyckor på ekosystemtjänster och funktioner och på både inhemskt och skyddat eller känsligt vattenliv. Våra forskningsanläggningar som ligger i USA och Finland har stor erfarenhet av att planera och genomföra forskning till havs som stöder gällande efterlevnadskrav, miljökonsekvensbedömningar och produkttester för konsumenter och industrier.

Vi blir ofta ombedda att testa effektiviteten i toppmodernt material som används vid vattenbehandling, åtgärder vid oljespill och platssanering. Våra ekologer och specialister inom fiske och flodområden är kända för sin expertis inom återställande åtgärder för lax och har utvecklat återställningsstrategier som förbättrar fiskarnas överlevnad och livsmiljöer.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser