Säkerhetsrådgivare

Kontakt

Bert-Ola Nilsson

Bert-Ola Nilsson

Säkerhetsrådgivare, väg, sjö, flyg
Tel: +46 10 615 45 46
Företag som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare som hjälper till att öka säkerheten vid transporter. Denna person kan vara en extern säkerhetsrådgivare. Är du osäker på om du omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut vad som gäller.

Säkerhetsrådgivarens uppgift

Krav på oss som säkerhetsrådgivare regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods MSBFS 2015:9. I 1§ kan man läsa att ”Säkerhetsrådgivaren ska under verksamhetsledningens ansvar verka för att skador i samband med transporterna förebyggs”.

Vår uppgift är att hjälpa er bygga upp ett system med rutiner för säker hantering av farligt gods. Det gör vi genom årliga besök hos er och kontinuerlig kontakt där vi lär känna er verksamhet. Vid det årliga besöket gå vi igenom er hantering av godset och vi kommer med synpunkter och förbättringsförslag på vilka åtgärder ni kan göra för att öka säkerheten. Efter besöket får ni en skriftlig rapport med tydliga förbättringsförslag om sådana uppkommit. Vi hjälper vid behov till att upprätta rutiner, skapa mallar och utbilda personalen.

Säkerhetsrådgivarens kompetens

För att bli säkerhetsrådgivare måste man genomgå en examination hos MSB. Man examinerar sig för alla transportslag man är verksam inom och tillsammans täcker våra säkerhetsrådgivare samtliga transportslag.

Examinationen är omfattande och det krävs mycket förberedelser för att bli godkänd. Den skrivs på en heldag och då ska samtliga transportslag man ska vara verksam inom examineras. Vart femte år måste man sedan skriva ett repetitionsprov för att säkerställa att kunskapsnivån bibehålls.

Att registrera säkerhetsrådgivare för verksamheten

Registrering av säkerhetsrådgivare för en verksamhet sköts genom MSBs säkerhetsrådgivarregister. Där kan man även se om en verksamhet har en registrerad säkerhetsrådgivare eller inte. Det är säkerhetsrådgivaren som registrerar sitt personnummer mot ert organisationsnummer och fyller vilka transportslag registreringen ska gälla. Därefter får ni ett mail från MSB som bekräftar att en säkerhetsrådgivare har registrerat för er verksamhet. Detsamma gäller vid avregistrering av säkerhetsrådgivare.

Omfattas min verksamhet av kravet på säkerhetsrådgivare?

Det är svårt att direkt här ge ett definitivt svar på om er verksamhet omfattas eller inte, kortfattat kan man säga att ni omfattas om ni är delaktiga i något av följande:

  • Förberedelser inför transport av farligt gods såsom:
    • Klassificering
    • Packning
    • Etikettering
  • Lastning av gods
  • Transport av farligt gods

Om ni endast är mottagare om farligt gods och inte deltar i lossning omfattas ni inte av kravet på säkerhetsrådgivare.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se