Livscykelanalys och miljövarudeklarationer EPD

Kontakt

David Palm

David Althoff Palm

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 10 615 33 08
Sara Tollin

Sara Tollin

Lead Consultant
Tel: +46 10 615 34 71
Resurs och avfallshantering är nödvändiga delar i en cirkulär ekonomi och Ramboll erbjuder tjänster inom avfall och återvinning, förebyggande av avfall, livscykelanalyser och klimatberäkningar inom alla branscher och mot offentliga aktörer.

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan av en produkt eller tjänst. Metoden bygger alltid i grunden på standarderna ISO 14040-44 men kan göras på olika sätt och i olika omfattning beroende på vilken fråga som ställs. LCA möjliggör att sätta siffror på miljöpåverkan och jämföra produkter med varandra för att möjliggöra för kunder att göra aktiva val, skapa mervärde för en produkt eller för att utvärdera klimatrisker vid en investering.

Ramboll gör livscykelanalyser på många olika nivåer och för många olika syften:

  • Screening LCA – En snabb studie som ofta handlar om några timmar där man till exempel vill jämföra två olika materials klimatpåverkan eller energiförbrukning
  • LCA för byggnader – Dessa kan vara klimatdeklarationer för den kommande lagen om klimatdeklaration av byggnader eller för att få poäng i byggnadsklassningssystem som Miljöbyggnad, LEED eller BREEAM.
  • Carbon footprint – Förenklad LCA där endast klimatpåverkan inkluderas. Här ingår t.ex. klimatdeklaration för byggnader, Trafikverkets klimatkalkyl för infrastruktur eller beräkningar enligt Greenhouse Gas Protocol.
  • Jämförande LCA – En jämförande LCA tas ofta fram för att jämföra sin egen produkt med en konkurrents produkt eller en generell produkt. Det kan också vara för att jämföra en egen befintlig produkt och en nyutvecklad produkt för att se om den nya produkter har en bättre miljöprestanda. Dessa studier kan ha väldigt olika omfattning beroende på hur komplexa produkter det handlar om.
  • Beräkningsverktyg – Ibland finns det många valmöjligheter för beslut eller för kommunikation där kunden vill kunna skräddarsy en LCA eller klimatberäkning och då kan ett kundspecifikt beräkningsverktyg tas fram där kunden själv kan kombinera lösningar och få resultatet direkt.

Livscykelanalys kan även användas som underlag till en miljövarudeklaration eller EPD som är kort för Environmental Product Declaration. Fördelen med en EPD är att det finns tydliga regler för hur LCAn ska beräknas och redovisas och inom till exempel byggprodukter finns det en egen standard (EN15804) som anger precis vilka krav som ställs på beräkningar och redovisning så att produkter kan jämföras korrekt. Detta gör att EPDer kan vara del av kravställning vid upphandling inom alla branscher och även krävas som underlag då hela byggnader ska klimatredovisas.

Vårt erbjudande

Ramboll erbjuder tjänster inom alla typer av Livscykelanalys och EPDer och har experter med mer än 10 års erfarenhet av att göra beräkningar och genomföra projekt. Vi arbetar inom alla branscher och har arbetat med byggprodukter, energiproduktion, kläder, luftreningsteknik, slamhantering, batterier, avfallsförebyggande, återvinning och mycket mer. Ramboll kan både erbjuda enstaka projekt som att ta fram en EPD för att möta en direkt kundfråga eller upphandling och att mer långsiktigt stödja ditt företags hållbarhetsstrategi med beräkningsunderlag. I det senare fallet arbetar vi ofta tillsammans med Teamet för Strategiska hållbarhetstjänster som inkluderar sociala frågor och miljöledning eller Teamet för Hållbar kemikalieanvändning som inkluderar REACH, ROHS och andra kemikaliefrågor för att skapa helhetslösningar för er hållbarhet.

Inom EPDer tar vi fram EPDer för alla produkttyper och EPD-system. Vi kan även erbjuda tredjepartsgranskning av EPDer inom det Internationella EPD-systemet, EPD Danmark, EPD-Norge och UL-EPD (USA) då vi har erkända LCA-experter som är godkända granskare för dessa system.

Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor och inkluderar såväl fåmansföretag som stora koncerner eller branschorganisationer.

Läs gärna mer om klimatberäkningar, science based targets och koldioxidbudgetar eller om EPDer på Internationella EPD-systemets webbplats www.environdec.com

Om du letar efter hjälp med byggvarudeklarationer kan du klicka här.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se