Resurs- och avfallshantering

Användning av avfall som en resurs är avgörande för bevarandet av begränsade naturresurser, vilket gör det till en central fråga för en hållbar framtid. Samtidigt som avfallsmängderna växer globalt, ökar behovet av att fokusera på att minska uppkomsten av avfall samt öka återanvändningen och återvinningen. Att skydda miljön och människors hälsa från avfallets inverkan går hand i hand med en effektiv resursanvändning.

Plastflaska och återvinningspåse

Kontakt

David Palm

David Althoff Palm

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 (10) 615 33 08
Sara Tollin

Sara Tollin

Senior Consultant
Tel: +46 (10) 6153471
M: +46 (72) 1489971

Avfallsfrågan i Sverige har gått från att handla om kvittblivning till att hushålla med resurser. En effektiv avfallshantering är nödvändig för att hushålla med våra begränsade naturresurser och därmed helt avgörande för en hållbar framtid. Allt större mängder avfall produceras världen över, vilket ställer högre krav på återvinning och återanvändning. Att förhindra att miljön och människors hälsa påverkas negativt av avfallet kräver att vi utnyttjar resurser på ett mer effektivt sätt.

Ramboll har ett brett utbud av tjänster inom resurs- och avfallshantering. Vi hjälper våra kunder att uppfylla myndighetskrav, optimera resursflöden och säkerställa att avfall hanteras och omhändertas på ett professionellt och säkert sätt. Därmed kan våra kunder spara in på värdefulla resurser, minska avfallsmängderna och hitta metoder för att omvandla avfall till värdefullt råmaterial. Exempel på detta är att vi kan hjälpa till med definiering av End-of-waste och göra avfallet till en produkt eller genom våra byggnadsinventeringar där vi har en metod för återbruksinventering.

Våra tjänster inom resurs- och avfallshantering inkluderar

  • Strategisk planering av resurs- och avfallshantering
  • Resurshushållning och stöd för cirkulär ekonomi
  • Avfallsanalyser och undersökningar
  • Planering, utformning och tillståndsfrågor för avfallsanläggningar
  • Livscykelanalyser och miljöutredningar
  • Konstruktion och kontrollprogram för deponier och andra avfallsanläggningar
  • Energiutvinning från avfall

Våra experter kombinerar kunskap om resurs- och avfallshantering inom en rad olika branscher med expertis inom teknik, produktansvar och hållbarhet.

Ramboll har i flera fall hittat produktiva användningsområden för tidigare oanvändbart avfall. Vi har format innovativa sätt att optimera avfallsinsamlingen och minska dess miljöpåverkan.

Våra experter utformar effektiva och säkra avfallsanläggningar och har utvecklat den kommunala avfallshanteringen genom flertalet utredningar och beslutsstöd för politiker och tjänstemän.

Hittar du inte vad du söker eller vill du veta mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.

Läs mer

Avfall till energi

Att utvinna energi från restavfall som inte kan återvinnas är en hörnsten i alla integrerade resurshanteringssystem.


Avfall till energi