Miljö Due Diligence, strategi och hållbarhet

I dagens samhälle är det viktigt att som företag ha ett strategiskt sikte och förutse framtida utmaningar. Ramboll erbjuder en komplett kombination av kunskap inom teknik, regelverk och hantering som hjälper företagen att genomföra strategiska program i arbetet med att hantera risker, efterfölja myndighetsregler, minska ansvarsskyldigheter samt skapa ekonomiskt värde och konkurrensfördelar.

Kontakt

Fredrik Lundgren

Fredrik Lundgren

Global Division Unit Manager
Tel: +46 (10) 6155564

I nära samarbete med kunderna analyserar vi risker och möjligheter för aktuella affärsområden, som kan vara allt från förvärv till pågående verksamheter och sammanslagnings- och förvärvstransaktioner (M&A).

Vi erbjuder

  • Miljö Due Diligence, bedömning av miljörisker samt bedömning av risker inom arbetsmiljö och Environmental, Social and Governance (ESG) inom M&A
  • Policy- och strategirådgivning om klimat, hållbarhet och socioekonomiska program i syfte att uppfyllakommersiella mål (hållbarhetsrapportering, ESG, CDP-rapportering, GRI guide)
  • Mijö, hälsa och säkerhet (EHS) företagsbesiktningar. Strategisk rådgivning, expertvittnesmål och tekniska tvister 
  • Utvärdering och genomförande av krav på regelefterlevnad på lokal, regional och nationell nivå (miljörevisioner, miljöledningssystem, ISO 14001)
  • Tredjepartsgranskad miljödokumentation genom miljövarudeklarationer (EPD) och livscykelanalyser (LCA) för produkter och tjänster
  • Miljö och hållbarhetsledning, miljöcertifiering och miljörond
  • Periodiska besiktningar
  • GRESB-analys av fastighetsfonder

Kundombud

Vi hjälper våra kunder med att bedöma och minska potentiella risker som associeras med lokaler, drift och produkter så att verksamheten, regelverket och juridiska frågor efterföljs och uppnår satta hållbarhetsmål. Vid behov erbjuder vi även rådgivningstjänster, expertvittnesmål, strategiska råd och stöd vid tekniska tvister.
Vi använder oss av beprövad erfarenhet av att integrera policy- och strategirådgivning med tekniskt kunnande inom viktiga hållbarhetsområden. Oavsett om vi fokuserar på miljö-, samhälls- eller ekonomiaspekter kan vi bidra med bred och djup teknisk expertis som hjälper kunderna att skapa en effektiv hållbarhetsstrategi som uppfyller de kommersiella målen.

Som en globalt marknadsledande aktör inom EHS-företagsbesiktning ger vi stöd till kunderna i hundratals M&A varje år. Vi förstår processerna, förloppet och språket i transaktionerna. Vi ger stöd i transaktioner i allt från okomplicerade förvärv, avyttringar, refinansiering och försäkringsplaceringar, till mer komplexa sammanslagningar, omstruktureringar, uppköp, emissionserbjudanden och konkurssituationer.