Ekologiska tjänster

Ramboll erbjuder ett brett utbud av specialisttjänster för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Exempelvis dammar som renar dagvatten samtidigt som de bidrar till en attraktivare boendemiljö och minskar risken för översvämningar. Vi har också lång erfarenhet av att hantera påverkan på naturvärden i samband med tillståndsprövningar.

Foto: Elina Manninen/Keksi

Kontakt

Karin Skantze

Karin Skantze

Lead Consultant
Tel: +46 (10) 6156446
M: +46 (72) 1468346

Vi erbjuder tjänster inom:

Restaurera, anlägg och inventera biologisk mångfald

Ramboll erbjuder en rad olika tjänster till er som ska restaurera, anlägga eller inventera naturområden. Vårt konsultteam har gedigen erfarenhet av både små och stora projekt i olika naturmiljöer på land och i vatten.

Vi hjälper er hela vägen från första skiss till projekterad anläggning, eller under valda delar av processen. Vi utför uppdragen i nära dialog med er som kund.

Våra biologer, ingenjörer och riskbedömningsspecialister har omfattande kunskaper inom planering, konsekvensbedömning, provtagning, sanering och restaurering. Konsultteamet kan leverera helhetslösningar inom en rad olika områden som hydrologi, ekologi, ekotoxikologi, geologi, landskapsarkitektur, klimatanpassning, VA, osv.

För exempel på hur det kan gå till, se projektet: Ny våtmark till nytta för både människor och djur

Läs mer: Om Rambolls arbete med biologisk mångfald 

Visa värdet med en fungerande natur – kartlägg och värdera ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de nyttor som vi människor har av ekosystemen och deras funktioner. Biologisk mångfald är en förutsättning för att tjänsterna ska levereras. Några exempel på ekosystemtjänster är livsmedelsproduktion, lokal och global klimatreglering, luft- och vattenrening, markstabilisering, bullerdämpning och rekreationsmöjligheter som förbättrar vår hälsa.

Genom att kartlägga och värdera ekosystemtjänster synliggörs nyttan som naturen gör för människor. Ramboll levererar en rad olika tjänster inom ekosystemtjänster på olika nivåer, från lokalt till regionalt, för befintliga och nya områden och i olika faser av projekt. Vi kartlägger ekosystemtjänster inom ett visst geografiskt område, analyserar hur leveransen av ekosystemtjänster påverkas av ett visst projekt, värderar ekosystemtjänster ekonomiskt med mera. Genom att arbeta med ett ekosystemtjänstperspektiv säkrar vi utgångspunkter och lösningar som vilar på en vetenskaplig grund och som utgår från människans koppling till en fungerande natur.

Läs mer: Miljöekonom Åsa Soutukorva Swanberg om värdering av ekosystemtjänster

Vi jobbar alltid utifrån en dialog och i nära kontakt med våra beställare och berörda aktörer eftersom arbetet med ekosystemtjänster är platsspecifik.

Naturbaserade lösningar i staden 

Grönområden är viktiga för ett hållbart stadsliv. De riskerar dock att minska i takt med att städerna förtätas och infrastrukturen byggs ut. Genom att kartlägga och värdera ekosystemtjänster kan vi synliggöra nytta naturen gör för människor i staden och ge förslag på hur ekologiska tillgångar kan tas tillvara och utvecklas. Många gånger är naturbaserade lösningar mer effektiva och mindre kostsamma för samhället än tekniska lösningar, och det kan därför vara både klokt och samhällsekonomiskt lönsamt att låta naturen göra jobbet.

Ett exempel är att fördröjande dammar, våtmarker och översvämningsytor minskar risken för översvämningar och torka samtidigt som de stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster, såsom naturlig vattenrening – och reglering, upptag av koldioxid och rekreationsvärden. Många gånger genomförs denna typ av lösningar uppströms i ett avrinningssystem och skapar nyttor både lokalt och i tätorter nedströms.

Ett annat exempel är att träd och annan vegetation i våra städer bidrar till infiltration och magasinering av vatten, vilket bidrar till minskad risk för översvämningar och torka, men även naturlig skugga varma sommardagar. Detta är betydelsefullt för hälsa och välbefinnande särskilt för äldre och små barn som kan vara extra värmekänsliga. Behovet av nedkylning i fastigheter kan minska och medföra kostnadsbesparingar för fastighetsägare. 

Läs mer: Naturbaserade lösningar i projektet Lommarstranden

Relaterat

Miljökonsekvensbeskrivningar

Ramboll är ledande inom miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), sociala konsekvensbeskrivningar (SKB) och planeringsprocesser och har lång erfarenhet av att driva tillståndsärenden. Vår erfarenhet i kombination med stor kunskap om lagstiftning och myndighetskrav gör oss till en effektiv samarbetspartner för att nå satta mål.


Miljökonsekvensbeskrivningar

Ekosystemtjänster

Gröna områden är viktiga för ett hållbart stadsliv. De riskerar dock att minska i takt med att städerna förtätas och infrastrukturen byggs ut. Med hjälp av ett ekosystemtjänsteperspektiv kan vi synliggöra den nytta naturen gör i staden och ge förslag på hur de ekologiska tillgångarna ska tas tillvara och utvecklas.


Ekosystemtjänster