Due diligence vid företagstransaktioner

Komplexiteten i de utmaningar som rör miljö-, hälsa- och säkerhet (Environment, Health & Safety, EHS) som företag står inför idag ställer höga krav på en due dilligence process inför ett företagsförvärv. Den måste hantera alla potentiella risker och frågor om juridiskt ansvar inom EHS området. Vår globala bas av experter och årtionden av bred erfarenheter gör att du tryggt kan låta Ramboll vara din betrodda rådgivare före, under och efter transaktionen.

Kontakt

Nicholas Jackson

Nicholas Jackson

Senior Consultant CST
Tel: +46 (10) 6151613
M: +46 (72) 142 4213

I mer än 30 år har Ramboll varit en erkänd teknisk ledare och innovatör vid utvärdering av EHS-risker i samband med affärstransaktioner.

Vi ger stöd i allt från okomplicerade förvärv, avyttringar, refinansiering och försäkringsplaceringar, till mer komplexa sammanslagningar, omstruktureringar, uppköp, börsnoteringar (IPO) och konkurssituationer. Våra experter samarbetar med teknikspecialister inom en rad potentiellt relevanta områden för att kunna skräddarsy omfattningen av vår granskning och utformningen av våra leveranser för att få ut det mesta under den ofta mycket begränsade tidsperioden som utgör en due diligence process. Vi kan till exempel komplettera en miljöbedömning med lagrevision/lagefterlevnadskontroll, produktansvar och klimatrisker.

Vår pålitlighet, förmåga att leverera under tidspress och högra kvalitet i våra granskningar gör att vi anlitas som rådgivare åt stora advokatfirmor, investering- och finansieringsbolag samt privatinvesteringspartners.

Environmental, Social & Governance (ESG)

Inom en due diligence process beaktar investerare alltmer ESG- investeringskriterier relaterade till miljöförvaltning (environmental stewardship), sociala prestationer och bolagsstyrning. Dålig prestanda på dessa områden kan påverka företagets rykte och värde negativt. Å andra sidan visar forskning att en god hantering av ESG-frågor kan öka vinsten och produktiviteten samt minska den finansiella risken.

Rambolls ESG due diligence bedömer företagets medvetenhet och hantering av materiella ESG-frågor som är relevanta för dess verksamhet.

Vi kan även komplettera dessa granskningsbedömningar med en bedömning av företagets ’ESG värdeskapande potential’ – alltså hur väl ett företag integrerar ESG i sina huvudsakliga affärsstrategier, processer, policyer och mätvärden. Utifrån detta kan vi leverera en lista med  skräddarsydda rekommendationer för strategisk ESG-ledning för att skapa stark ekonomisk, konkurrenskraftig och riskreducerande prestanda.

Post-Merger Integration (PMI)

M&A förvärv, spinoffs och avyttringar kan väsentligt ändra företagskultur, affärspriortieringar och bolagets resurser. Efter en betydande transaktion kämpar EHS-ledare ofta för att behålla sina nuvarande program  samtidigt som de uppfyller ytterligare krav som uppstår vid integration och avyttring.

Framgångsrik EHS PMI – en blandning av två olika program  till en effektiv organisation – kan vara svårt. Få företag klarar av detta utan noggrann planering och tillräckliga resurser för att leverera sina integrationsmål. Rambolls globala PMI-tjänster ger ett ändamålsenligt tillvägagångssätt, anpassningsbara verktyg och strategisk rådgivning som sparar både tid och pengar för våra kunder.

Läs mer

Ten Keys to Environmental Due Diligence

Ladda ner broschyr (PDF)

Transactional Due Diligence

Ladda ner broschyr (PDF)

Post-Merger Integration

Ladda ner flyer (PDF)

Post-Merger Integration

Ladda ner broschyr (PDF)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser