Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P / BAS-U

Kontakt

Johan Sund

Johan Sund

Consultant
Tel: +46 10 615 31 15
Malin Hagh

Malin Hagh

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 31 20
M: +46 70 911 99 72
Med en bra arbetsmiljö blir det roligare att arbeta, färre skador och olyckor. En bra arbetsmiljö lönar sig för alla, byggherren, de som utför bygg och anläggningsarbetet och de som sedan tar över nyttjandet, drift och underhåll av byggnaden eller anläggningen.

Arbetsmiljöolyckor och arbetssjukdomar är tyvärr vanligt inom byggnads och anläggningsarbete. Arbetsmiljöarbetet behöver samordnas och förbättras både i projektering och planeringsfasen och i utförandefasen. Där kommer rollen som byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering, BAS-P och byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, BAS-U in. 

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbetet AFS 1999:3 ställer krav på de som utför bygg- och anläggningsarbeten och på byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U.

Vad är ett byggnads- och anläggningsarbete?

Byggnads- och anläggningsarbete är arbete med byggnader och anläggningar vid ny uppförande, ombyggnation, ändring, reparation, underhåll och rivning. Till byggnads- och anläggningsarbete räknas bland annat industribyggnadsarbete, markarbeten, tunnelarbeten, rörledningsarbeten och installationsarbeten.

Vem är ansvarig för vad?

Byggherren, den som låter utföra byggnads eller anläggningsarbetet har huvudansvaret för att arbetsmiljön beaktas under planering och projektering liksom utförandet. Byggherren har ansvar för att se till att en förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och arbetsmiljödokumentation upprättas. Det är byggherren som utser en byggarbetsmiljösamordnare som ska samordna arbetsmiljöarbetet under projektering och planering liksom under utförande. I vissa fall kan byggherren genom ett skriftligt avtal överlåta sitt arbetsmiljöansvar på en uppdragstagare under förutsättning att uppdragstagaren självständigt ansvarar för hela planerings och projekterings och utförandet av projektet (general eller totalentreprenad). Vid en delad entreprenad kan byggherren inte överlåta byggherreansvaret.

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering BAS-P 

BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen under planering och projektering. I ansvaret ingår att sammanställa underlag och riskbedömningar från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer och övriga tekniska konsulter i syfte att erhålla en säker arbetsmiljö både under byggskedet liksom under drift och underhållsskedet. BAS-P ser till att en arbetsmiljöplan tas fram där det framgår hur arbetsmiljöarbetet är organiserats vilka skydds- och säkerhetsregler som finns och vilka risker och åtgärder som finns. BAS-P granskar projektörers ritningar, sitter ofta med på projekteringsmöten, ser till att tidplanen blir rimlig för att genomföra arbetena säkert, säkerställer att utformningen följer de arbetsmiljöföreskrifter som berörs, som till exempel arbetsmiljöns utformning.

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet BAS-U

När ett projekt går från planering och projektering till utförande – till exempel vid tillträdelse till arbetsområdet går byggarbetsmiljösamordnar för att skapa en säker arbetsmiljö över från BAS-P till BAS-U detta görs genom att BAS-P lämnar över arbetsmiljöplanen till BAS-U och BAS-U ska nu organisera skyddsarbetet i praktiken på bygg och anläggningsområdet. I ansvaret som BAS-U innebär att begäran in entreprenörernas arbetsmetoder, arbetsberedningar och riskbedömningar, kontrollera att den utrustning och de maskiner de använder lever upp till arbetsmiljökraven. BAS-U ansvarar för att se till att de skydds- och säkerhetsregler som finns följs, och att arbetena praktiskt samordnas så att olika entreprenörer inte utgör en risk för varandra. BAS-U och den som har samordningsansvaret för arbetsmiljön på ett fast driftställe behöver samordna sig så att det är tydligt vad som är bygg och anläggningsområde om det är inne på ett befintligt arbetsområde ex vid ombyggnationer. BAS-U ansvarar för att kontinuerligt uppdatera arbetsmiljöplanen, se till att löpande skyddsronder genomförs och ser ofta också till att hålla APD planen uppdaterad. Viktiga risker för BAS-U att bevaka är att undvika risk för fall, fallande föremål, skadliga belastningar, transporter och fordonstrafik och lagring och uppställning av material.

BAS-P BAS-U stöd

Det förekommer att personer som är utsedda till byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och/eller BAS-U behöver hjälp med att utföra de uppgifter som de skall säkerställa blir utförda. Ramboll hjälper er gärna er i utförande av dessa uppgifter och agerar även som stöd om ni har frågor om tillämpning av olika uppgifter.

Vi kan ge er stöd med byggarbetsmiljösamordning BAS-P BAS-U

Exempel på uppgifter som kan hjälpa er med är att:

  • Utföra riskbedömningar
  • Identifiera väsentliga lagkrav, och ge förslag på vilken tillämpning som då krävs
  • Upprätta arbetsmiljöplaner och granska de arbetsmiljöplaner ni upprättar
  • Delta vid byggmöten och projektmöten
  • Utreda tillbud och/eller olyckor som inträffat
  • Granska entreprenörers arbetsmiljöplaner och/eller riskbedömningar
  • Ge förslag på arbetsmiljöförbättrande åtgärder, såväl under utförande som för framtida brukande
  • Genomföra skyddsronder i samarbete med er
  • Genomföra arbetsmiljöutbildning för de som skall delta i arbetet
  • Utföra arbetsmiljörevisioner

Utbildning

Vi kan även hjälpa till att utbilda era medarbetare för att uppfylla de kompetenskrav som finns för BAS-P och BAS-U. Vi erbjuder både företagsintern utbildning och öppna kurstillfällen. Läs mer om våra kurser och utbildningar här

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00

Mail: infosverige@ramboll.se