Hållbarhetsredovisning

Flera intressentgrupper såsom ägare, investerare, kunder och anställda lägger allt större vikt vid hur organisationer arbetar med och tar ansvar för hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsredovisning är ett kommunikationsverktyg för organisationer att visa hur deras hållbarhetsarbetet utvecklas, vilka frågor som står i fokus samt vilket resultat som uppnås över tid.

Hållbarhetsredovisning kan vara startskottet för att påbörja ett strukturerat förbättringsarbete och kan driva på organisationens utveckling.

Kontakt

Jenny Wittann

Jenny Wittann

Consultant
Tel: +46 10 615 68 27

Vad innebär hållbarhetsredovisning och vilken affärsnytta bidrar det till?

Att hållbarhetsredovisa innebär att en organisation samlar in data och redovisar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av sin verksamhet för en ökad transparens gentemot intressenter. I Sverige regleras kraven för hållbarhetsredovisning i Årsredovisningslagen, som i sin tur grundar i ett EU-direktiv, och omfattar organisationer av en viss storlek.

Det finns även flertalet redovisningsramverk som många organisationer väljer att redovisa enligt, exempel på sådana är GRI Standarder, TCFD, IR, SASB, GHG, men även i EU-Taxonomin kan delvis ses som ett redovisningsramverk. Syftet med dessa är att sätta riktlinjer och vägleda organisationer att följa en strukturerad metodik i sin hållbarhetsredovisningsprocess. Däremot kan det vara svårt att navigera i alla olika redovisningsramverk på ett sätt som lever upp till olika intressenters förväntningar kring hur organisationen ska redovisa hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsredovisningen kan också vara startskottet för att påbörja ett strategiskt förbättringsarbete utifrån mål och indikatorer och kan driva på organisationens fortsatta utveckling.

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

Vi har bred kunskap om både lagkrav och de olika redovisningsramverken, särskild kompetens finns kopplat till GRI standarder där våra konsulter även håller i kurser. Vi har över 10 års erfarenhet av att hjälpa organisationer med en strukturerad och metodisk hållbarhetsredovisningsprocess som går att tillämpa inför varje redovisningscykel.

Vi kan hjälpa er att processleda hela arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning eller stötta i enskilda delar av processen såsom:

  • Identifiera innehåll och omfattning
  • De inledande analyserna (läs mer om intressentdialog och väsentlighetsanalys)
  • Textproduktion och layout
  • Ta fram förslag till nyckeltal som ska redovisas
  • Datainsamling och beräkningar
  • Granskning av innehåll, till exempel GRI-check eller efterlevnad av lagkrav

Omfattningen av stödet anpassas enligt era önskemål, behov och er ambitions- och kunskapsnivå.

 

Läs mer

Se vårt inspelade webbinarium om ”Trender inom hållbarhetsredovisning”

Vi lyfter fram de mest framträdande trenderna och nyheterna inom hållbarhetsredovisning. Vi ger även exempel på hur arbetet med att ta fram hållbarhetsredovisningen kan läggas upp för att kunna skapa en ändamålsenlig och kvalitativ hållbarhetsredovisning.


”Se vårt inspelade webbinarium om ”Trender inom hållbarhetsredovisning”

Klimatrelaterad rapportering och klimatberäkningar

Information om produkters eller företags klimatpåverkan krävs allt oftare i kontakter med kunder, leverantörer eller i marknadsföring. Klimatdeklaration och klimatredovisning är snabbt på väg att bli nyckelfrågor med krav i lagar, certifieringar och investeringar. 


Klimatberäkningar och klimatredovisning

Kurs om hållbarhetsredovisning enligt GRI standards

Den här kursen handlar om hur ni med hjälp av GRI Standards kan lyckas med er hållbarhetsredovisning. Kursen hjälper er att via hållbarhetsredovisning utveckla och driva er organisations hållbarhetsarbete.


Anmäl dig till vår kommande kurs om hållbarhetsredovisning enligt GRI standards