Uppförandekod

De flesta organisationer och företag följer vedertagna globala principer, såsom Global Compact, OECD:s riktlinjer, med flera. Att ha en tydlig etisk kompass och tydliga principer samt att kommunicera detta har blivit allt viktigare för många organisationer. Dels för att det inger förtroende hos kunder, medarbetare och andra intressenter. Dels för att det är betydelsefullt för att kunna ställa krav på leverantörer och samarbetspartners och därigenom undvika att medverka till missförhållanden, så som korruption, miljöförstöring och ohälsosamma arbetsförhållanden.

En uppförandekod specificerar basnivån för hållbarhet och socialt ansvarstagande som organisationen kommit fram till ska råda.

Kontakt

Anne Mette Christiansen

Senior Director
Oscar Ölund

Oscar Ölund

Tel: +46 (10) 6153124
M: +46 (70) 8599672

Vad är en uppförandekod?

En uppförandekod är ett centralt styrdokument för hållbarhetsarbetet som innehåller grundläggande principer och riktlinjer för hur en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Uppförandekoden kan vara uppdelad inom olika områden, exempelvis affärsetik, miljö, arbetsmiljö, anställningsförhållanden och mänskliga rättigheter. Den specificerar basnivån för hållbarhet och socialt ansvarstagande som organisationen kommit fram till ska råda och inte får överträdas.

En uppförandekod kan utformas så att den kan tillämpas både i den egna organisationen, men också för att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners. För det sistnämna är det inte ovanligt att organisationer tar fram en specifik så kallad ”Supplier Code of Conduct”. Den ingår då vanligen som en del i inköpskriterier och avtal. På så vis kan den utgöra en garant för att de leverantörer som anlitas lever upp till en gemensam basnivå, även om lagstiftningen på dessa områden skulle vara svag.

De organisationer som kommit längst i sitt arbete med uppförandekoder har också infört processer för att kommunicera kraven, exempelvis genom utbildningsinsatser, men även att följa upp hur kraven i den efterlevs, inom den egna organisationen och hos leverantörer.

Hur vi på Ramboll kan hjälpa er

  • Framtagande av uppförandekod både för den egna verksamheten och för era leverantörer. Gapanalys av befintlig uppförandekod gentemot befintliga standarder 
  • Stöd vid kommunikation av kraven och förväntningarna, till exempel genom rutiner, framtagning av skriftligt material eller olika utbildningsinsatser
  • Uppföljning och utvärdering av hur kraven i uppförandekoden uppfylls, både i den egna verksamheten samt hos leverantörer