Ledarskap- ledningsgrupp och grupputveckling

Ledarskap handlar om ledning och är en av organisationens viktigaste styrverktyg.

Kontakt

Christina Granberg

Christina Granberg

Managementkonsult
Tel: +46 709 166 804

När Ramboll arbetar med ledningsutveckling – inkluderande ledarskaps-, grupp- och ledningsgruppsutveckling – utgår vi alltid från organisationens vision, mission och strategier. En organisations ledning kan aldrig ses som enskild fråga utan behöver ses i sin roll, kontext och sitt organisatoriska sammanhang. Här lägger vi stor vikt vid det motiverande ledarskapet och att ledarskap uppkommer i relationen mellan chefer och medarbetare.

Ledarskapet handlar också om förebildsperspektivet och som sådant behöver det finnas kongruens mellan ord och handling. Ledarskap handlar om trovärdighet, vilket bland annat nås genom en tydlig vision, förmågan att inspirera och engagera samt ärlighet. Det handlar om idébärande, värdebaserat och ideologiskt ledarskap.

Vi beaktar och använder de förändringar som sker i organisationen och säkerställer att utvecklingen sker utifrån organisationens intressenter, aktuella behov och de effekter som eftersträvas. För Ramboll är det viktigt att utveckla ett reflekterande ledarskap och reflekterande grupper som har förmåga att hantera den komplexitet som organisationer ofta befinner sig i.

Ledarskaps- och grupputveckling berör således inte bara chefen, ledaren eller gruppen. Ledarskapet och gruppen påverkas av andra berörda aktörer och organisationens sammanhang. Detta innebär att vi beaktar och gärna involverar chefskollegor, den egna chefen, medarbetare, samarbetspartners och kunder. Här har, inte minst, medarbetarna en viktig roll som medskapare av det ledarskap och den atmosfär som skapas i organisationen och gruppen. Rambolls ledarskaps- och grupputveckling är i hög grad värde- och kulturskapande och strävar mot att utveckla deltagarnas lednings- och organisatoriska förståelse samt ge dem möjlighet att arbeta med önskvärda scenarier och lösningsorienterade strategier och styrkor.

Ramboll arbetar med utvecklingsinsatser för:

  • Strategiskt ledarskap
  • Mellanchefens roll
  • Ny som chef