Förändringsledning, processledning och samverkan

Vi är experter inom strategisk rådgivning inom förändringsledning och har flera prestigefulla referensuppdrag där vi har stöttat organisationer genom förändringsledning igenom stora betydande förändringar.

Kontakt

Viktoria Ramnelius

Viktoria Ramnelius

Tf Affärsområdeschef People & Change
Tel: +46 707 165 848

Förändringsledning

I alla våra uppdrag finns inslag av förändringsledning då all framgångsrik verksamhetsutveckling handlar om att få med sig hela organisationen i förändringsresan och detta gäller i stora såväl som små omställningar. Vi har en gedigen verktygslåda inom förändringsledning och våra metoder och angreppssätt anpassas efter styrningens och förändringens komplexitet inom verksamheten. Vi går efter mottot att verksamheter förändras inte utan varje enskild medarbetare en efter en.

Vi har unik kunskaps- och metodkompetens gällande förändringsledning och implementering i syfte att skapa hållbara resultat för våra kunder. Vi tror på hög grad av involvering och delaktighet från våra kunder för att skapa engagemang och förståelse. Vi använder alltid våra metoder för involvering och vårt genomförande av uppdrag baseras på följande principer:

Vi skapar ägarskap i ledningen/styrgruppen. En förutsättning för ett hållbart resultat är att förändringen måste ägas och drivas av ledningen. Med utgångspunkt i detta involverar vi både chefer och medarbetare hos våra kunder. 

Vi involverar dem som berörs av förändringen. Genom att använda väl beprövade dialog- och workshopmetoder säkerställer våra konsulter de berörda samverkansparternas perspektiv involveras samt att ägarskap säkerställs i organisationen. Tillvägagångssättet möjliggör att ett lärande och mervärde skapas för våra kunder vad gäller den praktiska beredskapen och omsättningen av förändring i den egna kontexten.

Vi anpassar vårt förändringsarbete till befintliga strukturer och arbetssätt. För att säkerställa implementeringen av t.ex. nya strukturer och arbetssätt tas hänsyn till organisationens befintliga styr- och uppföljningssystem, existerande kultur för lärande och det ledningssystem verksamheten ingår i.

Vi förankrar förändringsarbetet kontinuerligt. Genom att ha en nära dialog och kontinuerliga avstämningsmöten med våra uppdragsgivare skapas tidigt en förståelse för förändringen, dessutom säkerställs att projekt utvecklas enligt uppdragsgivarens önskemål.

Vi säkerställer kapaciteten i mottagarorganisationen. Detta inkluderar både att säkerställa att medarbetare bygger upp kompetens kring ett område samt att säkerställa att organisationen har tillräckligt med resurser (personella och finansiella) för att förvalta ett utvecklingsarbete.

Processledning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med processledning i olika former. Både som utbildning men också som en del av uppdrag då vi ofta går in som processledare antingen för en enstaka workshop eller under ett helt projekt.

Som processeldare är vår roll att skapa en gemensam förståelse för kontexten och målet med de gemensamma aktiviteter som kommer genomföras (workshops, styrgruppsmöten, intervjuer, o.s.v.). Under aktiviteterna strukturerar processledaren samtal så att alla involveras - alla röster ska bjudas in både på innehålls- och processnivå och processledaren skapar en utforskande och kreativ dialog med både lyssnar och talarpositioner inom gruppen.

Utöver det ställer processledaren frågor som bygger broar och relationer mellan individer med målet att alla känner sig delaktiga i slutresultatet av de genomförda aktiviteterna. 

Samverkan

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med samverkan i olika former. Både som utbildning men också som en del av uppdrag då vi ofta möter att flera organisationer behöver samarbete för att optimera resultatet.

Samverkan innebär att människor i en organisation behöver arbeta tillsammans med människor i en annan organisation av olika skäl. Detta skapar ofta utmaningar så som att samverkansaktörerna har olika syn på målet, utmaning i att få en gemensam syn på engagemang och resurser som respektive aktör bör bidra med samt att personer byts ut inom gruppen etc.

Här stöttar Ramboll genom att gå in som samverkansledare eller utbilda inom samverkan för att underlätta i samverkans utmaningar.

Våra metoder inom samverkan underlättar samverkan genom att generera en gemensam bild av hur arbetet ska bedrivas mellan parter utifrån hur nuläget ser ut, vilka styrkor och svagheter som finns samt vilka lösningar som ska prioriteras. Arbetet genomförs genom workshops i syfte att förtydliga mål, roller och ansvar inom samverkan.