Verksamhetsutveckling

Rambolls utgångspunkt när vi stödjer organisationsförändringar är att skapa hållbara, påtagliga effekter i kundens verksamhet. Vi gör detta genom att bygga på det som fungerar och utgår ifrån kunden som expert på sin egen verksamhet.

Kontakt

Viktoria Ramnelius

Viktoria Ramnelius

Managementkonsult
T: +46 70 716 58 48

Ramboll bidrar med expertis inom förändring, organisation och ledarskap. Vår syn på organisationer är att det ständigt pågår förändringar och vår roll är att hjälpa till att identifiera och att öka spridningen av positiva skeenden och förlopp. För att åstadkomma detta behöver chefer och medarbetare på samtliga nivåer involveras för att skapa en gemensam förståelse för den förändring som ska genomföras.

En kärna i Rambolls uppdrag är att skapa förståelse hos chefer och medarbetare för den komplexitet som karaktäriserar många nutida organisationer. Detta bygger på vår tro om att förändringen alltid sker inifrån organisationen och vår roll är att understödja den processen. Några viktiga delar här är att utveckla ett nyfiket utforskande för att få organisationen att gå utanför invand logik och tankebanor, förstå mönster, en mångfald av perspektiv samt klargöra vad det är för effekter organisationen önskar åstadkomma med förändringsarbeten. Därtill använder vi medvetet språket och ser det som ett centralt verktyg för att skapa dynamik och utveckling.

Alla förändringsprocesser som Ramboll stödjer är anpassade och designade utifrån kundens specifika utmaningar, behov och resurser. Vi guidar och faciliterar kunden inför och genom förändringsprocessen så att vi tillsammans åstadkommer ett resultat som blir bestående och integrerat i den operativa verksamheten. Vår strävan är att, i partnerskap med kunden, göra en skillnad som verkligen blir en skillnad och genererar ett mervärde för kunden och dennes organisation. 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser