Utvärdering och uppföljning

Kontakt

anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
T: +46 70 420 84 34

Martin Bodensten

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
T: +46 70 754 94 58

Faktabaserade kunskapsunderlag underlättar prioritering och resursfördelning, och skapar förutsättningar för långsiktiga, strategiska och väl underbyggda beslut. Genom att systematiskt följa upp och utvärdera insatser skapas fördjupad förståelse för det som har varit, och den nya kunskapen kan med fördel utgöra grunden för beslut om framtida satsningar.

Ramboll har mångårig erfarenhet av uppföljning och utvärdering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har en unik position som ett av de ledande utvärderingsföretagen i Europa, och vår samlade kompetens och erfarenhet gör oss till experter på strategisk utveckling inom offentlig sektor. 

Vi erbjuder uppföljning och utvärdering som skräddarsys utifrån varje kunds specifika behov. Stor vikt läggs vid det lärande perspektivet, genom bland annat nära dialog med uppdragsgivaren i form av avstämningsmöten och seminarium.

Uppföljning

Ett välfungerande uppföljningssystem ger information om hur en insats löpande utvecklas i syfte att styra och fortlöpande utveckla verksamheten. Fungerande uppföljning bygger på en systematisk datainsamling samt på att den insamlade data eller informationen används för att styra och utveckla verksamheten.
Ramboll bistår med att identifiera relevant uppföljningsinformation och metoder för hur den ska samlas in samt bearbetar och analyserar den. Vi presenterar vår analys i en pedagogisk helhetsbild av verksamhetens nuläge och utveckling över tid.

Utvärdering

Ramboll har lång erfarenhet av utvärderingar av insatser, program och projekt på uppdrag av nationella och internationella organisationer. Våra utvärderingar genomförs utifrån en akademisk metodologisk grund som säkerställer ett tillförlitligt och användbart resultat. Genom att använda utvärderingens resultat till att förstärka positiva delar av arbetet och justera sådant som fungerar mindre bra, läggs grunden för en bättre fungerande verksamhet. 

På Ramboll samarbetar konsulter med en bredd av kompetenser, bland annat statsvetare, ekonomer, sociologer, jurister och statistiker. Vi har specialister inom områdena tillväxt, innovation, välfärd och samhällsbyggnad (inklusive energi och transport).

Som internationellt konsultföretag har vi tillgång till samarbetspartners i hela världen, och möjligheter att använda oss av erfarenheter och kunskap från andra länder för att sprida kunskaper och göra internationella jämförelser.

Ramboll är en av få privata verksamheter som är medlemmar i European Evaluation Society, där vi bidrar till metodutveckling inom området utvärderingar. Medlemskapet innebär att vi håller oss a jour med de senaste metoderna och teorierna inom utvärderingsområdet.

Fler tjänster

Effektmätningar


Läs mer

Lärande utvärdering


Läs mer

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser