Näringslivsanalyser och prognoser

Kontakt

anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
T: +46 70 420 84 34

Martin Bodensten

Affärsområdeschef Social & Economic Impact
T: +46 70 754 94 58
God kunskap om näringslivets nuläge och utveckling över tid är avgörande för hur väl framtida satsningar faller ut.
Ramboll erbjuder kommuner, regioner eller andra geografiska enheter analyser både av näringslivets nuläge och utveckling, samt prognosverktyg för att bedöma och hantera näringslivets markbehov i framtiden. Våra tjänster genomsyras av helhetsperspektiv på näringslivs- och planeringsfrågor och kan utgöra mycket användbara underlag till exempelvis framtida näringslivssatsningar och arbete med översiktsplanering. 

Näringslivsanalyser

Ramboll kan genom sina näringslivsanalyser erbjuda kommuner och regioner:
 • En pedagogisk helhetsbild av näringslivets utveckling och nuläge
 • God kunskap om förutsättningarna för ett starkt och hållbart näringsliv, genom analyser av:
  - Sysselsättnings- och företagsstruktur
  - Arbetskraftens och befolkningens utbildningsnivå
  - In- och utpendling
  - Grad av specialisering i olika branscher i jämförelse med andra kommuner eller regioner
Näringslivsanalyserna grundar sig på både kvantitativa metoder och datakällor, såsom regionala statistikdatabaser och företagsdatabaser, och kvalitativa metoder och datakällor, såsom intervjuer med företagsledare i kommunen eller regionen och utredningsrapporter. 

Prognoser

Ramboll erbjuder kommuner eller regioner en användarvänlig prognosmodell, som möjliggör beräkningar både av näringslivets framtida tillväxt och av det framtida markbehov som tillväxten medför. Prognosverktyget ger användaren möjligheter att tidigt se, agera på och utarbeta strategier för behoven hos framtidens näringsliv. 

Med prognosverktyget kan kommuner eller regioner bland annat:
 • Göra egna prognoser för sysselsättningen i olika branscher
 • Göra prognoser för tillgången på och behovet av olika typer av mark
 • Identifiera om och när det kan uppstå brist på olika typer av mark, samt i vilken grad det hämmar sysselsättningstillväxten
Våra prognosverktyg kombinerar näringslivsstatistik med antaganden och begrepp som används i detaljplanesammanhang, varför den ger användaren unika möjligheter att länka ihop näringslivs- och planeringsarbete. 

På Ramböll samarbetar konsulter med en rad olika kompetenser: planeringsarkitekter, nationalekonomer och statsvetare arbetar nära tillsammans för att skapa bästa möjliga analys av hur näringslivs- och markanvändningsfrågor hänger ihop och vad resultaten av prognoserna innebär för kommunen eller regionen. Dessutom tar vi och våra uppdragsgivare tillsammans fram kommunens eller regionens tillgång på mark, som används som ingångsvärden i prognosverktyget. Arbetsprocessen är därför interaktiv och uppdragsgivaren spelar en central roll. Samarbetet stärker också Rambölls förståelse för näringslivets förutsättningar i den aktuella kommunen eller regionen.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser