Biobränsle

Biobränsle representerar en modern, kostnadseffektiv och klimatneutral förnybar energikälla. Biobränsle spelar en allt viktigare roll i produktionen av energi i vårt samtida samhälle.

Pellets

Kontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Market manager
Tel: +46 10 615 27 39
Biomassa används vid produktion av klimatneutral energi i form av biogas, värme, elektricitet eller kombinerad elektricitet och värme. Biobränslen har stor ursprungsspridning och kommer ofta från olika material från jordbruks- och skogsindustrin, som till exempel träflis, sågspån, slam från reningsverk, grödor eller till och med alger. Sortens bränsle varierar beroende på tillgänglighet, pris och storlek på anläggningen.

Det finns ett flertal sätt att använda biobränslen för att producera energi. Det vanligaste sättet inkluderar att biobränslet förbränns i värme eller kraftvärmeanläggningar och på så sätt omvandlas till värme eller el på ett hållbart och miljövänligt sätt. Biomassa omvandlas ofta med hjälp av biokemiska processer – läs mer om dessa på vår Biogas-sida.

Ramboll har deltagit i en mängd olika biobränsleprojekt där biomassa använts. Vissa av anläggningarna har en sammanlagd verkningsgrad på mer än 100 %. Ramboll har även erfarenhet från avfallsförbränningsanläggningar som behandlar det svåraste biobränslet av dem alla – avfall – på ett miljömässigt optimerat sätt.

Biobränsleanläggningar kopplas ofta samman med fjärrvärmesystem; ett område där Ramboll innehar en internationellt erkänd position som ledande konsult. För att läsa mer om våra tjänster inom fjärrvärme se vår Fjärrvärme-sida.

Konsulttjänster inom biobränsleområdet

Vårt tjänsteutbud omfattar hela projektcykeln och inkluderar:

Förstudier 

  • Projektering
  • Riskanalyser
  • Processlayout och design
  • Detaljprojektering
  • Framtagning av kravspecifikationer för upphandling
  • Upphandling
  • Anbudsutvärdering och kontraktsförhandling
  • Projekt- och kontraktsadministration
  • Övervakning av konstruktion och driftsättning
  • Projektuppföljning

Mer information

Fire safety solutions for biofuel

Ramboll har utvecklat och har en patentansökan under behandling för ett koncept kring brandbekämpning som är lämpligt för en storskalig lagring av biobränsle.

Se en presentation om vår erfarenhet från brandsäkerhet och biobränsle.

Projekt

Akershus Fjernvarme AS

Akershus Fjernvarme AS

Som en del i ett större projekt har Akershus Fjernvarme AS byggt ett nytt bioeldat kraftverk i Lillestrøm.

Avedøre kraftstation

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Effektivisering av energiproduktion för Falu Energi & Vatten

Ramboll har utfört en förstudie av en pannkonvertering från flis till pellets åt Falu Energi & Vatten.

 

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser