Förnybar energi

Förnybar energi är nyckeln till övergången till ett koldioxidsnålt, hållbart system för energiproduktion. Förnybara energikällor har varit en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt inom den globala energisektorn under de senaste 25 åren, och idag kommer cirka 19% av världens energiförbrukning från förnybara energikällor.

Kontakt

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

Våra experter kan bistå med expertkunskap inom alla områden när det gäller förnybar teknik. Vi tillhandahåller konsulttjänster om biogas, biobränslen, geotermisk energi, vattenkraft, solenergi samt inom våg- och tidvattenkraft.

Vindkraft

Ramboll har mer än 30 års erfarenhet inom vindkraftsindustrin. Vi har framgångsrikt genomfört projekt inom havsbaserad vind 21 i länder och landbaserad vindkraft i 60 länder. Med mer än 300 experter dedikerade till vindkraft kan vi leverera tjänster med ett globalt perspektiv och lokal kompetens. Med vårt tvärvetenskapliga förhållningssätt erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster som täcker projektets hela livscykel, från planering och projektutveckling till design, upphandling, genomförande och uppföljning av drift, underhåll och slutligen till avveckling.

Solenergi

Ramboll har över 25 års erfarenhet av att arbeta med solenergi. Vi har bidragit till mer än 500 små- och storskaliga solenergiprojekt i över 25 länder runt om i världen. Vi har varit involverade i utvecklingen av solvärmeverk från 200 m2 till anläggningar på upp till 150 000 m2 i 25 länder runt om i världen. Vi har till exempel varit med och utvecklat de 15 största solvärmeverken i Skandinavien, däribland världens största anläggning som ligger i Marstal, Danmark.

Avfall till energi

Ramboll är en globalt känd konsult inom avfallshantering, i allmänhet, och energi från avfall, i synnerhet. Ramboll har nått den här positionen genom en lång rad framgångsrika projekt där vi har ansvarat för planering, teknik, upphandling och förvaltningskontrakt för kraftverk för energiåtervinning. Våra tjänster inkluderar komplett teknisk rådgivning och EPCM-tjänster som krävs för att planera, leda och implementera ett projekt. Ramboll har arbetat med projekt inom energiåtervinning av avfall i 45 länder och levererat konsulttjänster för uppförande av- och uppgraderingar av 155 enheter. Ramboll har också stor erfarenhet av planering och implementering av biogasanläggningar för anaerobisk nedbrytning av restprodukter och organiskt avfall som producerar biogas för produktion av värme och el.

Biobränsle

Ramboll är ett av de mest erfarna ingenjörskonsultföretagen inom området biobränsle. På meritlistan har vi bland annat leverans av över 60 biomassa-, värme- och kraftvärmeanläggningar som omfattar alla typer av bränslen. Anläggningarna är miljövänliga, pålitliga och effektiva. Vissa har till och med ett energiåtervinningssystem som ger en sammanlagd verkningsgrad på 100 procent. 

Biogas

Användning av biogas som fordonsbränsle eller i ett befintligt gasnät är ett hållbart energislag eftersom det är en förnybar energikälla och ger mätbara miljöfördelar. Ramboll erbjuder ett brett utbud av tjänster inom biogasområdet, från uppgradering av anläggningar för biogas, gasdistributionssystem som till exempel bränsledepåer för bussar och distribution till befintliga eller nya nätsystem.

Vattenkraft

Ramboll jobbar dagligen med rådgivning kring ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk. Med hjälp av den senaste tekniken har vi lyckats uppgradera existerande utrustning och på så sätt öka effektiviteten. Vi gör också inspektioner och tar fram förslag till investerings- och återinvesteringsbehov, samt genomför Due Diligence av befintliga och nya anläggningar.

Geotermisk energi

Ramboll har över 15 års erfarenhet av geotermisk energi inom områden som seismiska, geologiska och geofysiska studier och undersökningar inklusive modellering, beräkning och utvärdering av hydrauliska reservoarer. Dessutom har Ramboll specifika kunskaper inom infrastruktur, layout och placering av borrhål, samt behörigheter och uppföljning av drift och underhåll.

Våg- och tidvattenkraft

Ramboll har en lång erfarenhet av innovativ design i den marina miljön och drar nytta av repeterbarheten av tillvägagångssätt i den förnybara sektorn, inklusive anläggningar för våg- och tidvattenenergi. För närvarande arbetar Ramboll med svenska Minesto för att hjälpa till att utveckla tekniken.

Läs mer

Innovation gör tidvatten till ny hållbar energikälla

Tidvattenenergi är en hittills outnyttjad naturresurs med hög energitäthet. Ramboll har skrivit ramavtal med Minesto, ett Göteborgsbaserat företag som arbetar internationellt med att utvinna förnybar energi från världshaven.


Läs mer: Innovation gör tidvatten till ny hållbar energikälla

Ramboll joins leading trade association for the wind energy industry

Ramboll has joined the Global Wind Energy Council (GWEC) - an organisation that works towards developing new wind markets globally. Read more about Ramboll becoming a part of the global network.

Projekt

Maabjerg

Nytt biokraftverk i Maabjerg

Maabjerg BioEnergy, uppskattat att bli en av världens största biogasanläggningar, initierades av en grupp lokala jordbrukare i nära samarbete med traktens elleverantörer.

Avedøre kraftstation

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Solvärme i Lillestrøm

Solenergi i Lillestrøm

Akershus Energi i Lillestrøm i Norge har utsett Ramboll Energi att agera konsult vid konstruktionen av en solvärmeanläggning.

Visa alla projekt för den här tjänsten