Fjärrvärme

I städer med svalare klimat, som här i Norden, är välutvecklade fjärrvärmesystem viktiga för att man på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna utnyttja miljövänliga och koldioxidsnåla värmealternativ.

Kontakt

Tina Kramer Kristiansen

Tina Kramer Kristensen

Division Director, Energy Systems
Tel: +45 516 181 84

Allt fler städer har som mål att vara klimatneutrala. Det gör att tillgången av både fjärrvärme- och fjärrkylsystem ökar. Ramboll är ledande inom fjärrvärme och har 30 års erfarenhet från projekt i mer än 25 länder runt om i världen. Vårt tjänsteutbud är stort och vi arbetar med det mesta från planering, konstruktion och drift till underhåll och administration där vi inkluderar tekniska, institutionella, juridiska och ekonomiska lösningar.

Vattenburen fjärrvärme

Ett välutvecklat, lågtempererat fjärrvärmesystem är essentiellt för utvecklingen av en koldioxidsnål stad. Systemet är kostnadseffektivt och använder koldioxidneutrala värmekällor som annars skulle förbli outnyttjade. Värmekällor som bland annat kommer från kraftvärmeverk, avfallsförbränningsanläggningar, geotermiska anläggningar, biopannor och storskaliga solvärmeanläggningar.
 
Även i mindre städer kan fjärrvärme med termisk lagringspotential innebära det smartaste, miljövänligaste och mest kostnadseffektiva alternativet för både befintliga och nya byggnader.

Ångburen fjärrvärme och överhettat vatten

Vi har omfattande erfarenheter från fjärrvärmesystem som är baserade på överhettat vatten och ånga för industriell användning.
 
Vi har även arbetat med fjärrvärmesystem i städer och på sjukhus där vi implementerat rörsystem med lång livslängd och omvandlat äldre system till effektivare lågtemperatursystem.

Energiproduktion och fjärrvärme

Vi kombinerar kunskap inom energiproduktion av olika bränslekällor med erfarenheter från överföringssystem inom fjärrvärme -och lågtempererade system. På så vis maximerar vi de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelarna i våra uppdrag.
 
Tjänsteutbudet erbjuder hela kedjan från etablering av kraftvärmeverk, ackumulatortankar och fjärrvärmesystem. Från planering till konstruktion, upphandling och implementering.
 
Vi har erfarenhet från en rad olika kraftvärmeverk. Till exempel avfallsförbrännings-, biogas- och biobränsleanläggningar.

Fjärrkyla

Decentraliserade kylaggregat i fjärrkylsystem kan ofta ersättas med billigare system där man använder sjövatten, grundvatten eller koldioxidfri värmeenergi.
 
Inom fjärrkyla arbetar vi bland annat med system för lagring av kylt vatten, fjärrvärmeabsorberande värmepumpar och decentraliserade kylanläggningar baserade på solkraft.
 
Läs mer här.

Uppvärmningsinstallationer i byggnader

Hur effektivt ett värmesystem är beror på i vilken utsträckning lågtempererade uppvärmningssystem används. Vi är experter inom projektering, konstruktion och drift av samtliga anläggningar som ingår i systemet.
 
Läs om våra tjänster inom hållbart byggande här.

Förvaltning av tillgångar

Effektiv drift och underhåll säkerställer hög säkerhet av tillgångar inom det ekonomiska ramverket. Ramböll erbjuder unik konsultering inom tiillgångsförvaltning, baserat på en kombination av expertkunskap och teori inom drift och underhåll, samt praktisk teknisk erfarenhet av fjärrvärmesystem. Läs mer om våra tjänster inom tillgångsförvaltning.

Mer information

Utgivning: Integrerad fjärrvärme

Fjärrvärmesystemet i Köpenhamn anses vara ett av de mest välutvecklade systemen i världen. Denna utgivning presenterar huvudaktörer och en karta över systemet.


Ladda ner District heating system in Copenhagen (pdf, 750 KB)

Utgivning: Community energy – Planning, development and delivery (US)

Lokalpolitiker i USA står inför ekonomiska och sociala utmaningar som den lokala energiproduktionen kan hjälpa till med. Med hjälp av exempel från USA och övriga världen guidar denna IDEA-utgivning lokala myndigheter i hur man bäst främjar lokala energiprojekt.

Ladda ner Community Energy Guide (US) (pdf 4 MB).

Utgivning: Community Energy – urban planning for a low carbon future (UK)

Denna samproducerade TCPA- och CHPA-utgivning har producerats för att hjälpa aktieägare i Englands privata och offentliga sektor förstå policystödet för koldioxidsnåla energilösningar. Med hjälp av best practises visar guiden hur man bäst främjar optimal energieffektivitet och ger support av leveransen av energi till samhället.

Ladda ner Community Energy Guide (UK) (pdf 2 MB).

Utgivning: Samhällsenergi – planering, utveckling och distribution – strategier för termiska nätverk

I flera kanadensiska städer är fjärrvärme- och fjärrkylesystem en väletablerad energiform. Systemen erbjuder pålitlig, ren, billig och effektiv energi från lokalt kontrollerade och centrala kraftverk. Denna utgivning är en guide för kommunalråd i Kanada. 

Ladda ner Community Energy Development Guide (Can) (pdf, 274 MB)

SYSTEM RORNET

Få en överblick över ditt leverantörsnätverk med hjälp av SYSTEM RORNET, ett avancerat beräkningsverktyg utvecklat av Ramboll i support av teknisk och ekonomisk analys/optimering av rörtransport. Systemet kan appliceras på fjärrvärmesystem, naturgassystem och vattenleverantörssystem.

Läs mer om SYSTEM RORNET. 

Projekt

Akershus Fjernvarme AS

Akershus Fjernvarme AS

Som en del i ett större projekt har Akershus Fjernvarme AS byggt ett nytt bioeldat kraftverk i Lillestrøm.

Copenhagen skyline, Denmark

Expansion av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn

Ramboll har anlitats som konsulter för Vestforbrænding och Köpenhamns fjärrvärmesystem i 40 år.

District heating pipes

Fjernvarme Fyn - värmeplanering

Ramboll var med och producerade en projektplan för Fjernvarme Fyn, där man bland annat beskrev projektets utveckling från 1980 fram till 2009.

Copenhagen skyline, Denmark

Expansion av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn

Ramboll har anlitats som konsulter för Vestforbrænding och Köpenhamns fjärrvärmesystem i 40 år.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites