Energiöverföring

Dagens övergång till en förnybar energisektor kräver smarta lösningar för att det ska kunna gå att säkerställa en effektiv och pålitlig energiöverföring från elproduktion till konsument. Detta kallar vi för ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Kontakt

Johan Jarnhamn

Johan Jarnhamn

Head of Department, Power Systems
Tel: +46 (10) 6156611
M: +46 (70) 6682312

Trots att vi ser att den grundläggande förändringen av vårt energisystem till större del förnybar energi fortfarande är i sin linda, har vi påbörjat flera storskaliga projekt med miljömässig teknik. Målet är att skapa och erbjuda ren energi för industrier och miljoner av hushåll.

Denna strukturförändring där man övergår till en mer decentraliserad, växlande och hållbar elproduktion kräver nya helhetsperspektiv i överföringsinfrastukturen. Det handlar om att öka kapaciteten mellan till exempel regioner där denna utveckling kan baseras på både AC och DC teknologi.

Rambolls syn

Hos Ramboll menar och accepterar vi att utvecklingen av energisektorn kräver ett holistiskt förhållningssätt för att man ska kunna komma tillrätta med de långsiktiga lösningar som behövs för kommande generationer. Vi fokuserar med andra ord på lösningsmodeller som tillhandahåller en hög kvalitet på eldistribution och som är hållbar under hela livscykeln.

För Ramboll är de tekniska lösningarna bara en del av de tjänster vi erbjuder. Det är klart att projekt på en global marknad karakteriseras av ökande komplexitet, där det inte bara krävs anpassningsbara lösningar, men också ett större fokus på intressenters deltagande och minskade kostnader (CAPEX & OPEX).

Rambolls konsultkompetens

Ramboll erbjuder tekniska konsulttjänster inom transmission och distribution för spänningsnivåerna 400 - 0,4 kV med allt från projektering av transmissionsledning till kraftförsörjning inom den tunga industrin samt distributionsanläggningar.

Vår kompetens täcker allt från förstudier till färdiga anläggningar och med statusbedömning av befintliga anläggningar.

Vidare erbjuder Ramboll konsulttjänster för projektering av högspänningsledningar, stationer och distributionsanläggningar. Där vi även tillhandahåller konstruktionslösningar för kraftstolpar och designlösningar som täcker elkablar, samt geotekniska och topografiska utredningar.

Vår kompetens inom högspänningskablar täcker allt ifrån beredning till slut- och garantibesiktningar. Vi arbetar med transmission och distribution inom städer, landsbygd och industri, liksom med undervattenskablar och med att anlägga kablar i vindkraftsparker.

Konsulttjänster

Rambolls tjänster inom elkraftsområdet finns inom fyra sektorer som kompletterar varandra:

 • Luftledning
 • Högspänningskabel och Markkabel
 • Transformatorstation HVAC/HVDC
 • Distribution för tung industri och elverk

Ramboll har en stor kompetens inom alla dessa segment och kan samtidigt erbjuda konsulttjänster som täcker alla tekniska områden.

Ramboll är som uppgiftslösare van med att arbeta på en hög EPC (Energi Performance Certificate) nivå. Våra tjänster finns huvudsakligen inom:

 • Tekniska, miljömässiga och finansiella analyser, samt rekommendationer inför nya investeringsbeslut
 • Projektledning/uppdragsledning
 • Projektering och konstruktion
 • Besiktning
 • Tekniska utredningar
 • Utvärdering av underhåll och livstidsförlängning
 • Administration av offert- och upphandlingsprocesser
 • Administration av kontrakt
 • Översyn av byggnation under projektens start och genomförande
 • Drift- och underhållsfrågor
 • Projektuppföljning efter leverans av anläggningar

Vårt kompetenta team inom energiöverföring erbjuder konsulttjänster som täcker hela projektcykeln – från design – till efterkonstruktioner. Detta i relation till både renoveringar och överföringen av grön energi.

Relaterade projekt

Foto: Thomas Wiklund

Ramboll projektleder arbete vid SydVästlänken

SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmsnätet, öka driftsäkerhet och åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige och mellan Norge och Sverige. SydVästlänken är också viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad av vindkraften som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik. SydVästlänken kommer att öka överföringskapaciteten i stamnätet och därmed bidra till att utjämna skillnaderna i elpris mellan södra Sverige och övriga landet.

Transmissionsledningen ovan markytan vid Kassø-Tjelle.

Strukturell design av stora kraftledningstorn vid Kassø-Tjele

En ny transmissionsledning ovan markytan behövs för att säkerställa en bra kvalité i elutbudet i Danmark. Därför fokuserar Danmark nu stort på att reducera CO2 utsläppen genom att expandera produktionskapaciteten av förnybar energi. Med andra ord betyder det att det behövs ett flexiblare elnät som klarar av att transportera energi från vindparker ute till havs och till konsumenterna, samtidigt som man behöver öka transmissionskapaciteten mellan internationella marknader.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser