Tillgänglighet

En tillgänglig och användbar miljö skapar förutsättningar för full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkoren. Tillgänglighet inbegriper framkomlighet, användbarhet, trygghet och säkerhet. Ramboll arbetar aktivt för att bidra till ett tillgängligt samhälle där alla människor oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjligheter att vara delaktiga.

Tillgänglighetsanpassning av publika lokaler. Bild: SISAB

Kontakt

Ciarán Creegan

Ciarán Creegan

Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet
Tel: +46 10 615 60 82
M: +46 702 102 590

Ramboll har certifierade tillgänglighetssakkunniga som jobbar som specialister på alla olika typer av byggprojekt.

Dessa specialister har fördjupad kunskap och förståelse för de olika krav på tillgänglighet som ställs i bygglagstiftningen inklusive PBL, PBF, BBR, ALM, HIN, arbetsmiljölagen samt diskrimineringslagen.

Vi hjälper våra kunder genom att kontrollera och verifiera uppfyllandet av bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi hjälper på följande sätt:

  • Framtagning av tillgänglighetsutlåtande i projektets olika faser.
  • Inventering av befintliga byggnader och tomter.
  • Framtagning av tillgänglighetsrapporter samt åtgärdsprogram.
  • Framtagning av skyltprogram.
  • Som sakkunnig under projektering vid ny- och ombyggnation, inklusive granskning av handlingar och mötesdeltagande.
  • Entreprenadbesiktning av tillgänglighet.
  • Framtagning av bygghandlingar avseende åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler.

Här kan du läsa mer om tillgänglighet och vilka regler och riktlinjer som gäller:

Myndigheten för delaktighet

Boverket - Regler för tillgänglighet vid byggande

Tillgänglighetssakkunnigas riksförening