Revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar

Vi är certifierad besiktningsfirma och utför leverans- och revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar. Vill du få en offert eller veta mer om våra tjänster? Använd gärna kontaktformulären nedan, så svarar vi dig så snart vi kan.

Kontakt

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Besiktningsman Östersund
Tel: +46 (10) 6153054
M: +46 (72) 1417804
Gert Wilhelmsson

Gert Wilhelmsson

Besiktningsman Göteborg
Tel: +46 (10) 6153277
M: +46 (70) 3191248

Lagen säger att ägare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla med utrustning för släckning av brand, livräddning vid brand eller annan fara och i övrigt förebygga- eller begränsa skador till följd av brand.

Många fastighetsägare har krav från sitt försäkringsbolag att hålla med brandskyddsanordning för att förebygga och begränsa eventuella bränder. Exempel på sådana anläggningar är automatiska brandlarms- och sprinkleranläggningar.

För att försäkringsvillkoren ska gälla erfordras att brandskyddsanordningarna regelbundet revisionsbesiktigas. Detta för att säkerställa funktion och dokumentation i händelse av brand.

Brand, Revisions- & Entreprenadbesiktning

Enligt Regler för automatisk brandlarmanläggning (SBF 110:X) ska leveransbesiktning göras i samband med idrifttagande. Därefter ska revisionsbesiktning av anläggningen göras årligen med max 15 månaders mellanrum. Besiktningarna ska utföras av en auktoriserad besiktningsingenjör, vilket innebär att ett certifierat besiktningsföretag ska utföra besiktningen. De personer som utför besiktningarna ska vara certifierade som behöriga ingenjörer inom sina verksamhetsområden.

Ramboll har certifikat från Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering att utföra leverans- och revisionsbesiktningar på samtliga anläggningstyper, och våra besiktningsingenjörer har lång erfarenhet från entreprenad- och revisionsbesiktning och kan därför bistå med expertkompetens inom detta område.

Exempel på vad som ingår i ett besiktningsuppdrag

Kontroll av:

  • anläggarintyg
  • orienterings- och serviceritningar
  • att utrustning är av intygad typ
  • att omfattning är enligt gällande regler och utförandespecifikation
  • att angivna funktioner finns och att de fungerar
  • Utfärdande av Besiktningsintyg

Certifikat

Besiktningsfirma brandskyddsanordning

Certifierad besiktningsfirma brandskyddsanordningar. Regelverksnamn: SBF 1003:3 Regelverk: Besiktningsfirma brandskyddsanordningar 2011.


Certifikat (PDF)