Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Utbyggnad av vindkraft i Borlänge

En ny vindkraftspark bestående av 10 vindkraftverk med en effekt på 2.5-3.2 MW är planerad att byggas på Orrberget i Ludvika kommun. Borlänge Energi Elnät (BEE) har uppdraget att ansluta vindkraftparken till elnätet och har anlitat Ramböll som konsult. Uppdraget för Rambölls del innebär att bistå med kompetens kring utbyggnaden av nätet både i form av kraftledningsexpertis och stationsexpertis, från förstudie till byggnation.

Strukturell design av stora kraftledningstorn vid Kassø-Tjele

En ny transmissionsledning ovan markytan behövs för att säkerställa en bra kvalité i elutbudet i Danmark. Därför fokuserar Danmark nu stort på att reducera CO2 utsläppen genom att expandera produktionskapaciteten av förnybar energi. Med andra ord betyder det att det behövs ett flexiblare elnät som klarar av att transportera energi från vindparker ute till havs och till konsumenterna, samtidigt som man behöver öka transmissionskapaciteten mellan internationella marknader.

Stamnätsstation rustas för framtiden

Det svenska stamnätet hör till världens äldsta. Samtidigt som ledningar och stationer närmar sig slutet av sin tekniska livslängd ökar elberoendet, vilket gör samhället mer känsligt för elavbrott. I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att reinvestera och underhålla stamnätet, som är ryggraden i det svenska elnätet. För att möta kravet på en säker elförsörjning genomförs flera upprustningsprojekt runt om i landet. Ramboll har projekterat inför den nya stamnätsstationen i Hedenlunda som beräknas tas i drift 2020.

Ramboll projektleder arbete vid SydVästlänken

SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmsnätet, öka driftsäkerhet och åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige och mellan Norge och Sverige. SydVästlänken är också viktig för planerna på den storskaliga utbyggnad av vindkraften som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik. SydVästlänken kommer att öka överföringskapaciteten i stamnätet och därmed bidra till att utjämna skillnaderna i elpris mellan södra Sverige och övriga landet.

Ramboll utreder elförsörjning på Gotland

Gotlands Energi, GEAB, ser över södra Gotlands elnät. Ramboll är anlitade som samarbetspartner i uppdraget.