Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Citybanan

Citybanan bygger bort stora delar av pendeltågstrafiken till och från Stockholm city med en 6 km lång tunnel under centrala Stockholm och genom en 1,4 km lång järnvägsbro vid Årsta. Ramboll har utfört preliminära undersökningar, design och projekteringar för tunnelventilationen i den planerade Citybanan genom Stockholm.

Norra Länken

Ramboll fick 2004 i uppdrag att projektera ovan markdelarna av Norra länken, K4 och K5. Uppdraget bestod i att projektera trafikplats Frescati samt trafikplats Värtan.

Lidingöbanan, upprustning och nya dubbelspårssträckor

Ramboll har genomfört en förstudie som studerar möjliga åtgärder längs banan. Förstudien studerar även översiktligt möjligheten att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum, vilket kan vara aktuellt på längre sikt.

Trafikplats Spillepengen

Trafikplats Spillepengen är tveklöst en av Malmös viktigaste knutpunkter. I och med de planerade utbyggnaderna av Malmö hamn kommer trafikmängderna öka avsevärt och den befintliga trafikplatsen måste därför byggas om.

Västlänken

Västlänken blir en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Förutom tunneln blir det tre nya stationer, en under centralstationen, en vid Haga och en vid Korsvägen. Trafikverket är uppdragsgivaren och Västlänken ingår i den infrastruktursatsning som kallas Västsvenska paketet.

Ramboll renar vattnet för över 1 miljon Stockholmare

Stockholm växer och avloppsreningen ska under de kommande åren genomgå vår tids största omvandling. Som en del i det arbetet har Ramboll fått i uppdrag att ansvara för process- och maskinprojektering och projekteringssamordning i utbyggnaden av reningsverket i Henriksdal. Avtalet är värt 24 miljoner kronor och löper under 2015 och 2016.

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing är en ingenjörsmässig ikon. Den är Storbritanniens högsta- och världens längsta trepyloners snedkabelbro.

Utbyggnad av Hamnbanan fördubblar kapaciteten för sjötransporter

Dubbelspårsutbyggnaden av Hamnbanan ska öka kapaciteten för transporter till och från Göteborgs Hamn och viktiga industrier på västra Hisingen. I hård konkurrens vann Ramboll uppdraget att projektera den 1,9 kilometer långa sträckan mellan Eriksberg och Pölsebo.

Gullbergsvass binder samman Göteborg

Älvstaden kallas Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Projektet består av sju stadsdelar i centrala Göteborg som kommer att genomgå stora omvandlingar. En av dem är Gullbergsvass. För det 90 hektar stora området har Ramboll gjort en förstudie som används som bas för diskussioner med medborgare och aktörer kring stadsdelens framtida karaktär.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites