Landskapsanpassade bostäder på Stora Billingen, Brf Valö Fyr

Fotograf: Ulf Celander. Husen är ritade av Landström Arkitekter.

Fotograf: Ulf Celander. Husen är ritade av Landström Arkitekter.

På klipporna vid Göteborgs hamninlopp planeras 49 enfamiljshus för bostadsrätt med byggstart hösten 2007 och färdigställande 2009. Ramboll har varit aktiva i projektet med landskapsinformation, landskapsanalys, programarbete för byggnadernas och vägarnas placering i landskapet samt projektering för totalentreprenad av mark, VA och utvändig belysning. För att säkerställa ramhandlingens intentioner har Ramboll under byggtiden biträtt beställaren i detaljutformnings- och byggledningsfrågor.

Det geografiska läget vid havet direkt på klipporna men ändå nära centrala staden är unikt. Bostadsområdets utformning har styrts av naturen och visionen är att husen ska ligga försiktigt utplacerade i orörd naturmark. Klipphällar och vindpinade tallar har fått bestämma hur hus och vägar skall placeras. All mark förutom kring entréerna är allmän och det skall kännas fritt att röra sig i området.

För att undvika stora, synliga ingrepp i bergen och för att hålla trafikens hastighet nere har vägen utformats med mycket smal körbana. Gångbanan ligger i nivå med körbanan, men är belagd med en avvikande beläggning som signalerar att all trafik får ske på fotgängarnas villkor.

Genom noggrann planering av vägar och entrénivåer har god tillgänglighet skapats trots en höjdskillnad inom området på tio meter. Murar av sten från platsen lika befintliga stenmurar i området används för att ta upp nivåer, kompletterat med betongmurar som ansluter till husens socklar.

Dagvattnet ses som en viktig resurs för att behålla och utveckla befintliga naturtyper inom och utom fastigheten. Naturliga våtmarker resp. vattenstråk används för fördröjning av dagvattnet och som garant för naturlig utveckling av vegetationen i den sparade och återskapade naturmarken.