Väguppdrag med höga klimatambitioner i norr

E10 mellan Kiruna och Kauppinen (Foto: Ramboll)

E10 mellan Kiruna och Kauppinen (Foto: Ramboll)

Kontakta

Sara Nilsson

Sara Nilsson

Lead Consultant
Tel: +46 10 615 61 70

Ramboll har vunnit ett spännande uppdrag åt Trafikverket som ska bygga om väg E10 mellan Kiruna och Kauppinen. Sträckan på dryga 7 kilometer är en del av ett nationellt stråk mellan Töre i söder och Narvik i norr.

Trafikverket har pekat ut projektet som en pilot för att arbeta med koldioxidreducering och har som mål att halvera koldioxidutsläppen under genomförandet av vägplan, förfrågningsunderlag och produktion.

E10 mellan Kiruna och Kauppinen går utmed viktiga renbetesmarker och skär därför av ett antal flyttleder och utgör en barriär inte bara för rennäringen utan även för vilt och friluftsliv. Detta ska lösas med faunapassager, viltstängsel, broar samt gång- och cykelbanor.

– Det här uppdraget ligger helt i linje med den strävan vi inom Ramboll har att minska samhällets klimatavtryck. Halverade koldioxidutsläpp är ett ovanligt högt ställt mål, de flesta projekt har krav på ungefär 15-20 procents reduktion, säger Sara Nilsson, klimatsamordnare i uppdraget.

Klimatutsläppen i fokus genom hela projektet

– Vi kommer att arbeta med ett iterativt arbetssätt som bygger på Rambolls innovationsmetodik som innefattar att kontinuerligt kartlägga utsläppen och identifiera ytterligare åtgärder. På så sätt kommer vi arbeta med klimatutsläppen i fokus genom hela projektet och kontinuerligt utmana oss att hitta nya lösningar. Eftersom klimatreduktionen är ett av projektets mål kommer klimatfrågan också genomsyra alla beslut som fattas. Vi kan också bidra genom att tillhandahålla tjänster så som Waywize och Fuelsafe, säger Sara Nilsson.

Mycket av uppdraget består av arbete som Ramboll har stor vana av men ställer samtidigt höga krav på samarbete och nytänk för att hitta lösningar. Därför kommer projektet att stöttas av Rambolls innovationskoncept, för att reducera klimatavtrycket.

Trafiken på den aktuella vägsträckan består bland annat av transporter och av arbetspendling från Jukkasjärvi och Svappavaara. Vägen har höga krav på framkomlighet och behöver byggas om till mötesseparerad väg med mitträcke och högsta tillåtna hastighet 100 km/h.

Ramboll är upphandlade för att ta fram en vägplan, ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt hjälpa Trafikverket under produktionen med byggplatsuppföljning. Vårt arbete startar under hösten 2021 och kommer att vara avslutat runt 2030 när produktionen ska vara avslutad. Vårt förfrågningsunderlag ska vara klart under sommaren 2025. Planerad byggstart är i dagsläget 2027.

Metoder för mindre koldioxidutsläpp och ökad trafiksäkerhet

– Jag tycker att det är extra roligt att det här är ett så tydligt win-win-projekt. Det kommer att bidra till framtagning av metoder för att bygga med mindre koldioxidutsläpp som gynnar klimatet men ger också ökad trafiksäkerhet för fordon och för gång- och cykeltrafikanter samt att det kommer att gynna ren- och turistnäringarna, säger Lars Hedström, uppdragsledare.