Strukturell design av stora kraftledningstorn vid Kassø-Tjele

Kontakta

Mogens G. Nielsen

Senior Chief Consultant, Ramboll Energy
Tel: +45 5161 6831

En ny transmissionsledning ovan markytan behövs för att säkerställa en bra kvalité i elutbudet i Danmark. Därför fokuserar Danmark nu stort på att reducera CO2 utsläppen genom att expandera produktionskapaciteten av förnybar energi. Med andra ord betyder det att det behövs ett flexiblare elnät som klarar av att transportera energi från vindparker ute till havs och till konsumenterna, samtidigt som man behöver öka transmissionskapaciteten mellan internationella marknader.

I denna kontext spelar transmissionsledningen från Kassø i södra delen av Jylland till Tjele i norra delen av Jylland (172km) en viktig roll. Orsaken är att just denna ledning är grundstommen i områdets 400kV nät, samtidigt som den spelar en viktig roll som transmissionslinje. I den nya ledningen ska kapaciteten ökas till 3.6 GW.

För att man således skulle få ett byggtillstånd för den nya ledningen, utvecklades en ny design som ser till att det omgivande landskapet påverkas så lite som möjligt. Den nya designen är även smalare till bredden än konventionella högspänningstorn, med följden att andelen stål per torn har ökat.

Design av kraftledningstorn

Traditionellt har kraftledningstorn ovan jord producerats av stål samtidigt som layouten av höga tornen inte varit så populära bland de som bor i närheten. Men eftersom de nya tornen har ett cylindriskt pilskaft så är de mer accepterade. Dock innebär det att man behöver stål som motsvarar 2½ gånger mer än det man traditionellt använder när man bygger höga kraftledningstorn.

Ytterligare är pålar tillverkade av stål den optimala lösningen för stora kraftledningstorn av Eagle-typen eftersom bredden är begränsad till tornets nedre del.

Design av fundament

Två olika fundament har designats för kraftledningstornen:

  • Cementplatta

  • Fundament av stålpålar

Pålningen (markförstärkningen) med hjälp av stålpålar har också på en rad områden visat att de är överlägsna mot cementplattsfundamenten:

  • De är snabba att installera

  • De skapar inga grundvattenproblem

  • Miljön påverkas mindre än om man anlägger cementplattor

  • De är mer ekonomiskt hållbara