Strategiska samverkansprogram för innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar

Rosenbad i centrala Stockholm, sätet för Sveriges regering. (Foto: Tatinauk (Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/))

Rosenbad i centrala Stockholm, sätet för Sveriges regering. (Foto: Tatinauk (Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/))

Kontakta

Eva-Karin Anderman

Eva-Karin Anderman

Senior consultant service design
Tel: +46 10 615 63 66
Emilia Eldh

Emilia Eldh

Consultant
Tel: +46 72 142 18 94

Våra tjänster

Regeringens strategiska samverkansprogram samlar näringsliv, akademi, civilsamhälle, offentliga aktörer och branschorganisationer för att möta samhällsutmaningar inom klimat, digitalisering, hälsa och kompetensförsörjning. Ramboll verkar som process- och strategistöd för programmen på uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova, som samordnar det övergripande processtödet.

Samverkansprogrammen består av cirka 500 representanter från hela Sverige från näringsliv, akademi, civilsamhälle, offentliga aktörer och branschorganisationer som samverkar för att adressera fyra temaområden: Näringslivets klimatomställning, Näringslivets digitala strukturomvandling, Kompetensförsörjning och livslångt lärande samt Hälsa och Life Science. Målet med programmen är att identifiera innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar och bidra till ökad svensk konkurrenskraft. Att genomföra programmen innebär en hög grad av komplexitet då branschöverskridande samverkan till sin natur är komplex, så även samhällsutmaningarna i fokus.

- Ramboll har varit avgörande i vårt arbete med att öka förutsättningarna för samverkansprogrammen att nå goda resultat. De har gått in med en skön mix av professionalitet och lekfullhet som har gjort att vi gemensamt kunnat bidra på ett sätt som annars inte varit möjligt. Deras förmåga att både gå in med operativt stöd och bidra med strategisk överblick är imponerande, säger Andréa Råsberg, ansvarig för samordning av samverkansprogrammen hos Vinnova.

Ramboll har i uppdrag av Vinnova att ge strategi-, process- och operativt stöd till samverkansprogrammen och dess arbetsgrupper. I uppdraget ingår att tillvarata resultat, ge operativt stöd till arbetsgrupper, bidra till kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte mellan arbetsgrupper och program, bistå med facilitering och processledning, genomföra analyser och rapportering och att stötta vid möten med samverkansprogrammens ledamöter som är utsedda av regeringen.

- I uppdraget lägger vi stor vikt vid att förstå behoven hos användarna i processen. Detta för att kunna bidra med arbetssätt och metoder som skapar överblick och samordning som underlättar för aktörerna att bidra utifrån sina förutsättningar och mandat. Uppdraget kräver att vi jobbar nära vår kund Vinnova. Tillsammans med dem och deltagarna i arbetsgrupperna skapar vi förutsättningar för samverkansprogrammen att bidra kring behov och idéer i policyutvecklingen inom de prioriterade utmaningarna, säger Eva-Karin Anderman, uppdragsansvarig på Ramboll Management Consulting.

I uppdraget används tjänstedesignmetoder för att förstå behov, drivkrafter och förutsättningar. Förhållningssättet bidrar till ökat samskapande kring samhällsutmaningarna, överbryggar avstånd mellan organisationer och flyttar fram positionerna för innovativa lösningar.

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, är en statlig myndighet under Näringslivsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Sedan 2019 har myndigheten i uppdrag att samordna och processleda arbetet med samverkansprogrammen. I december 2020 upphandlades Ramboll Management Consulting som extern stödfunktion. Uppdraget vanns tack vare erfarenhet av komplex samverkan, leveranskapacitet och god uppdragsförståelse.

Läs mer:

regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram

vinnova.se/m/regeringens-samverkansprogram