Trafikplats Spillepengen

Kontakta

Cecilia Orosz

Senior Project Manager
Tel: +46 10 615 54 72

Trafikplats Spillepengen är tveklöst en av Malmös viktigaste knutpunkter. Platsen fungerar bland annat som den huvudsakliga infarten till Norra hamnen som är Malmös största industriområde. I och med de planerade utbyggnaderna av hamnen kommer trafikmängderna öka avsevärt och den befintliga trafikplatsen är i dagsläget inte byggd för detta. Därför ska trafikplatsen byggas om, och i förstudien för Spillepengen föreslås en 330 meter lång fly-over-bro. Korsningspunkten regleras idag med en stor oval cirkulationsplats i ett plan.

Ramboll har av Malmö Stad i samverkan med Trafikverket fått uppdraget att ta fram en arbetsplan, där man studerar projektets detaljutformning och redovisar vilken mark som behöver tas i anspråk. Arbetet med arbetsplanen påbörjades hösten 2011 och beräknas vara klart under hösten 2012. För att inte krocka med ombyggnaden av fyra spår på stambanan, måste den nya trafikkarusellen stå klar redan 2015.

Med stadsutveckling i fokus
Trafikplats Spillepengen är av strategisk betydelse för stadsutvecklingen och det största projekt som Malmö Stad någonsin har gjort. Platsen utgör korsningspunkten mellan Västkustvägen, Inre Ringvägen och Spillepengsgatan i Malmö kommun. Västkustvägen förbinder norra delen av Malmö med Lomma, Burlöv, Åkarp samt E6 norrut. Spillepengsgatan fungerar som den huvudsakliga infarten till Malmös hamn från det övergripande vägnätet och Inre Ringvägen fungerar som en fördelare av trafik runt Malmö. Under rusningstid är belastningen mycket hård, vilket orsakar både köer och trafikolyckor. Tar man därtill den ökade trafikmängden som prognosticerats för framtiden i beaktande är situationen ohållbar.

- Projektet har flera spännande utmaningar, såväl tekniska som organisatoriska, berättar Cecilia Orosz som leder Rambolls arbete med arbetsplanen för projektet. Markförhållanden är mycket speciella, eftersom marken blivit utfylld och förstärkt vid ett flertal tillfällen. Dessutom finns här Malmös största koncentration av kraftledningar, såväl i luft som under mark.

Utöver de positiva effekter som uppstår av ökad trafikkapacitet kommer också tillgängligheten till hamnen att förbättras. Det är en nyckelfråga eftersom önskemålet är att flytta industriverksamheter från innerstaden till just hamnområdet för att frigöra ytor för både bostäder och kommersiella byggnader.