Skyddsrum - samlingsplatser även under fredstid

Kålltorpskolan i Göteborg har fem skyddsrum med vardera 120 platser.

Kålltorpskolan i Göteborg har fem skyddsrum med vardera 120 platser.

Kontakta

Maria Berg

Maria Berg

Consultant
Tel: +46 10 615 34 51
M: +46 72 545 34 51

Våra tjänster

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum spridda i olika typer av byggnader, till exempel bostadshus, skolor och industrifastigheter. Ramboll har ett antal personer som är specialiserade på skyddsrum. Bland de projekt vi jobbat med nyligen finns Nya Kålltorpskolan i Göteborg och Quality Hotel The Weaver i Mölndal, båda projekten handlar om att i nya byggnader ersätta befintliga skyddsrum som försvunnit från platsen.

- Mitt jobb är både roligt och utvecklande. Som skyddsrumssakkunnig får jag vara delaktig i många spännande projekt och träffa ännu fler intressanta och kloka människor. Men framförallt hjälper jag till med att anpassa skyddsrum till fredsanvändning som gör att även skyddsrumsfunktionen blir bevarad, säger Maria Berg, konsult på Ramboll. Hon jobbar i princip heltid med civila skyddsrum på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och entreprenörer.

Maria är sakkunnig när det ska byggas nya skyddsrum och när befintliga påverkas av installationer, nya rörledningar och annan ombyggnad. Allt som görs i en byggnad och som berör skyddsrum ska besiktigas och få intyg på godkännande av en skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet som genomgått MSB:s utbildning och finns med på myndighetens lista över skyddsrumssakkunniga. På Ramboll finns just nu fem personer med på listan och fler planerar att genomgå utbildningen.

Fastighetsägare har ett stort ansvar 

Skyddsrumssystemet är styrt av lagen om skyddsrum och enligt denna har fastighetsägaren ett stort ansvar gällande vidmakthållande och underhåll av skyddsrummen. När ändringar och reparationer behöver göras i byggnader med skyddsrum, är de kvalificerade skyddsrumssakkunniga till stor hjälp för fastighetsägarna genom att tillhandahålla kunskap om rätt material- och metodval. Korrekt utförda ändringar och reparationer gör att skyddsrummet behåller sin skyddsförmåga också efter att åtgärden utförts.

- Arbete pågår hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att skapa ett modernt befolkningsskydd, där bland annat skyddsrum, varningssystem och utrymningsstrategier utgör samordnade insatser för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig, säger Lars Gråberg, specialist fysiskt skydd på MSB, avdelningen för krisberedskap och civilt försvar.

Skyddsrum används som förråd och omklädningsrum

I dag bygger vi i Sverige enbart skyddsrum som ersätter befintliga skyddsrum, ingen utökning. Två av Maria Bergs projekt handlar just om att ersätta tidigare existerande skyddsrum. När Kålltorp sjukhem i Göteborg revs försvann skyddsplatser för 620 personer. Nya Kålltorpskolan som nu byggts på platsen innehåller fem skyddsrum med vardera 120 platser.

- Fyra av de nya skyddsrummen används som skolans förråd under fredstid och det femte är ett av elevernas omklädningsrum med dusch. Den som är uppmärksam ser att dörrarna är betydligt tjockare och så är det självklart uppmärkt med en skyddsrumsskylt, men annars ser det ut som ett helt vanligt omklädningsrum, berättar Maria.

Skyddsrum får användas för andra syften under fredstid och det är till och med rekommenderat så länge de går att ställa i ordning med 48 timmars varsel. Kålltorpskolans omklädningsrum/skyddsrum fick en ovanlig speciallösning.

- Vi gjorde en anpassad typlösning, en så kallad ventilgrop för fredsavlopp som innebär att alla fredsavlopp stängs av på samma ställe, säger Maria.

Ett annat spännande projekt är Quality Hotel The Weaver i Mölndal där Maria samarbetade nära konstruktörerna, även de från Ramboll. Hotellet får sammanlagt 200 skyddsplatser och även här fungerar ett av rummen som förråd till hotellets verksamhet och ett blir omklädningsrum till personalen.

- Det är viktigt att konstruktionsarbetet och mitt arbete som sakkunnig blir två separata processer eftersom mitt jobb är att granska utfört arbete och hjälpa till att hitta bra lösningar. Men ju tätare jag kan samarbeta med konstruktörerna och övriga discipliner, ju mer hamnar vi rätt från början. Och har vi gjort flera projekt tillsammans tidigare ökar sannolikheten för att arbetet utförs både smidigt och korrekt. Vi förstår varandra bättre, säger Maria.

Samhällsnyttan måste gå före

2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att göra en samlad bedömning av befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap och krig kan medföra. I detta uppdrag ingick att se om det finns ytterligare behov av skyddsrum samt hur befolkningsskyddet kan anpassas till nutida förhållanden.

- Nu väntar vi på beslut från riksdagen om MSB:s förslag på att utöka kapaciteten med ungefär 50.000 nya skyddsrum. Ska det hända behöver även lagstiftningen ses över. Det handlar om att samhällsnyttan måste gå före enskilda fastighetsägares behov. Skyddsrum är byggda för att klara bland annat flyganfall och gasattacker under vissa kriterier. Men det kanske viktigaste är att de ska vara en trygg samlingsplats om det blir oroligt, anser Maria.