Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset

Kontakta

ulf rosenlund

Ulf Rosenlund

Resultatenhetschef, VVS
Tel: +46 (10) 615 3432

Våra tjänster

Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ett nytt bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag. Det är en av de största enskilda investeringarna någonsin för sjukhuset. Drygt 1,8 miljarder kronor investeras i byggnad och utrustning för bild- och interventionscentrat. I detta uppdrag ansvarar Ramboll för VVS- och styrprojekteringen.

Byggnaden för bild- och interventionscentrum ligger i direkt anslutning till centralkomplexet vid Sahlgrenska. Byggnaden blir i fem plan över mark och två plan under med en total yta av 24 000 kvadratmeter (BTA). Byggkostnaden är beräknad till 850 miljoner kronor, medan utrustningen som skapar förutsättningarna för den avancerade vården beräknas kosta cirka 875 miljoner kronor.

Omfattande VVS-installationer för framtidens vård

Sjukvårdens utveckling och rationalisering sker i en mycket snabb takt vilket gör att man idag inte i detalj kan beskriva vilken metodik eller utrustning vi ska ha om fem år. Därför måste en stor flexibilitet prägla både byggnadsform och verksamhetsplan så att BoIC är modernt och förändringsbart många år framöver efter det att huset är färdigbyggt. Detta påverkar i allra högsta grad de tekniska installationerna i byggnaden som planeras med hänsyn till utbyggnad och utveckling.

Reservutrymmen för installationer placeras i teknikrum, i schakt och ovanför undertaken. Utrymmena dimensioneras i första hand för att klara uppbyggnad av de utrymmeskrävande ventilationssystemen. Byggnaden utrustas enligt två luftbehandlingsprinciper; allmänventilation och processventilation. Totalt ska ett 70-tal ventilationssystem och system för brandskydd installeras.

Systemen för luftbehandling ska försörja varje plan i byggnaden från tio schakt. De schakt som svarar utformas generellt och med överkapacitet. Det gör att de 20 operationsrum som planeras mikrobiologisk renhet på mellan 5 – 10 CFU/m3 i princip kan lokaliseras var som helst i byggnaden. Operationssalarna projekteras med övertryck mot omgivande zoner med lägre hygienkrav.

Man installerar även ca 20 stycken röntgenutrustningar av typ MR, CT, PET-CT mm. I byggnaden finns även en cyklotron för produktion av isotoper för provtagning och behandling. Dessutom inrymmer byggnaden en sterilcentral som är gemensam för Sahlgrenska sjukhuset. All kylning sker under normal drift med kyla från fjärrkylsystemet. I de utrymmen där värme behöver tillföras sker det via vattenburen radiatorvärme eller strålningsvärme. Styrningen av de VVS-tekniska systemen sker via apparatskåp med DDC-enheter som i sin tur står i förbindelse med Sahlgrenskas överordnade styrsystem.

Ramboll har arbetat med följande installationssystem

 • Tappvatten- och avloppssystem
 • Värmesystem
 • Kylsystem
 • Medicinska gassystem
 • Processgassystem för framställning av radioaktiva isotoper
 • Vakuumsystem
 • Dimsprinklersystem
 • Allmänna ventilationssystem
 • Processventilationssystem (OP-salar, radiofarmaka lab., sterilcentral)
 • Styr- och övervakningssystem
 • Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad

Ramboll har även utfört LCC-analyser, VVS-kalkyler, energiberäkningar och klimatsimuleringar.


BoIC – en utvecklingsmotor för regionen

Den snabba teknikutvecklingen inom video, mikroskop, robot, laparoskopi, CT och MR (datortomografi och magnetröntgen) innebär många fördelar. I BoIC kommer avancerad diagnostik i form av bilder att länkas till behandling på ett sätt som gör det möjligt att följa ingreppet under gång och därmed kunna öka kvaliteten och tillämpa mer komplexa och avancerade metoder. Fler öppna operationer kan ersättas med noninvasiva behandlingsmetoder (titthålskirurgi).

I första hand ger de nya bildbaserade metoderna möjlighet till avancerad cancerbehandling liksom hjärt- och hjärnoperationer på ett nytt effektivare sätt med tredimensionella bilder som underlag.

Västra Götalandsregionen beskriver tillkomsten av BoIC som en utvecklingsmotor för såväl kompetensuppbyggnad som tillväxt inom vården i regionen. Regionledningen hoppas även att centret ska bli en avgörande faktor i samarbetet med externa partners som Chalmers Tekniska Högskola och delar av näringslivet.