Riskanalys av EU-gemensamt signalsystem för järnvägen

Enligt EU-direktiv ska Sverige och övriga medlemsländer införa ett gemensamt europeiskt signalsystem kallat ERTMS.

Enligt EU-direktiv ska Sverige och övriga medlemsländer införa ett gemensamt europeiskt signalsystem kallat ERTMS.

Kontakta

Viktoria Ramnelius

Viktoria Ramnelius

Tf Affärsområdeschef People & Change
Tel: +46 707 165 848

Våra tjänster

Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att göra en riskanalys av införandet av ett EU-gemensamt och moderniserat signalsystem för järnvägen. 

Det nya signalsystemet ERTMS (European Railway Traffic Management System) ska förenkla möjligheterna för tågtrafik mellan EU:s medlemsländer. I Sverige kommer införandet att sammanfalla med upprustning av den befintliga signalanläggningen, som är i stort behov av reinvestering och teknisk upprustning.

Flera branschaktörer har påpekat att ERTMS-införandet kommer att innebära negativa konsekvenser för järnvägsbranschen. Samtidigt har det saknats underlag som värderat hur allvarliga de kommersiella riskerna är för branschen och vilka åtgärder som krävs för att hantera utmaningarna.

Rambolls uppdrag har därför varit att kartlägga, värdera och skapa en bättre förståelse för de viktigaste riskerna och negativa konsekvenserna för tågbranschen som kan uppkomma till följd av ERTMS-införandet. Rapporten kompletterar tidigare analyser av Trafikverket och Riksrevisionen.

Uppdraget har utförts i nära dialog med Trafikverket och representanter från operatörer, transportköpare och systemleverantörer inom forumet Stärkt branschsamverkan. Risker och konsekvenser har gemensamt identifierats och värderats inom arbetsgruppen.

De huvudsakliga riskerna och konsekvenserna som analyserats och värderats är:

  • Kostnader för grundinvesteringen i ny ombordutrustning. Det inkluderar installationskostnader, produktionsbortfall vid installationer, och risken att vissa operatörer lägger ned verksamheten på grund av investeringsbehovet.
  • Kostnader för framtida uppdateringar av ombordutrustningen.
  • Trafikpåverkan vid planerade banarbeten som krävs för att införa ERTMS och rusta upp signalanläggningen. Ramboll har tagit fram en modell för att värdera trafikpåverkan i kronor av olika typer av banarbeten.
  • Risker för barnsjukdomar när ERTMS- systemet är nytt. Det har värderats med utgångspunkt i erfarenheter från svenska pilotbanor och utländska banor med ERTMS.
  • Risken för att transporterad volym flyttar från järnväg till väg som en indirekt effekt av ERTMS-införandet.

Dessutom har följande risker beskrivits översiktligt utan att värderas i kronor:

  • Risker och osäkerheter kring kompatibilitet mellan Sveriges och andra länders ERTMS-system.
  • Cybersäkerhet och risker med ett digitalt signalsystem.
  • Risk för lägre kapacitet med ERTMS än med ATC.

För mer information om rapporten och dess resultat , se Trafikverkets webbplats.


Fakta om ERTMS

Enligt EU-direktiv ska Sverige och övriga medlemsländer införa ett gemensamt europeiskt signalsystem kallat ERTMS (European Railway Traffic Management System). I Sverige ska det ersätta det tidigare systemet ATC (Automatic Train Control). ERTMS har hittills införts på fyra pilotbanor i Sverige – Botniabanan, Ådalsbanan, Västerdalsbanan och Haparandabanan. Näst på tur är Malmbanan (2022–2026) och de svenska grenarna av den europeiska stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean, ScanMed Öst och ScanMed Väst (2023–2029). Till 2035 ska utbyggnaden av samtliga delar av det svenska nätet vara klar.