Ramboll tillhandahåller plattform för att mäta arbetet med jämställdhet och likabehandling

Kontakta

Nikolay Östling Wangel

Nikolay Östling Wangel

Beteendevetare, KAM
M: + 46 73 231 79 33

Våra tjänster

Ramboll stödjer för andra året i rad en svensk myndighet med att utvärdera och följa upp arbetet med likabehandling. Stödet görs i form av enkätutformning, datainsamling och rapportering av resultat. Resultatet blir ett underlag till myndigheten för att utifrån det kunna skapa åtgärder.

Kort om diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Nu skärps tillsynen av just diskrimineringslagen, detta innebär en ökad risk för sanktioner för de organisationer som inte följer lagens höga krav. Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1 oktober 2020 och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har i ett pressmeddelande från Regeringen betonat vikten av frågan: ”Det behöver bli tydligare konsekvenser för de arbetsgivare som inte tar diskriminering och trakasserier på allvar”.

Vårt uppdrag

Metoden för den jämställdhetsuppföljning vi genomför utgår från kraven i diskrimineringslagen, som säger att arbetsgivaren aktivt ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Ramboll har skapat undersökningsgrunden samt tillhandahåller den tekniska plattformen för att underlätta både uppföljning och utvärdering. Upplägget kopplat till lagen är att undersöka hur myndigheten lever upp till lagkraven samt om medarbetarna har en god arbetsmiljö.

Enkätundersökning skickades ut till samtliga anställda på myndigheten. Baserat på resultatet gjordes en analys där potentiella risker i förhållande till likabehandlingsarbetet definierades. Inför kommande uppföljning ska Ramboll även följa upp om medarbetarna har genomfört de åtgärder som bestämdes efter den första undersökningen.

Hur jobbar din organisation med att motverka diskriminering och främja jämställdhet?

Här är 10 tips för hur ni kan lyckas med arbetet:

  1. Börja i tid!
  2. Förankra utvecklingsarbetet kontinuerligt, från ledning till anställda
  3. Undersök er efterlevnad av hela diskrimineringslagens tredje kapitel genom att använda er av flera metoder, från kvantitativ analys till kvalitativa metoder
  4. När ni utformar en enkät, utgå i enkätfrågorna från respektive krav i diskrimineringslagens tredje kapitel
  5. Fånga upp utmaningar även utanför diskrimineringslagens krav för att förbättra arbetsplatsen
  6. Undersök inte bara vilka problem som finns, utan även om problemen har rapporterats och om situationen kvarstår. Det underlättar för att hitta lösningar på problemen
  7. Använd svaren för att utforma en plan för förbättringar
  8. Genomför planen enligt etablerade metoder
  9. Integrera förbättringarna i ert ordinarie utvecklingsarbete
  10. Arbeta med kontinuerliga förbättringar och följ upp förändringarna regelbundet

Behöver er organisation stöd och hjälp så tveka inte att ta kontakt med oss!


Vill du läsa mer om beslutet att skärpa tillsynen av lagens efterlevnad? Se Regeringskansliets pressmeddelande.