Projekt ska minska utanförskap för unga

"Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid".

"Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid".

Kontakta

Sara Jonsson

Sara Jonsson

Management Consultant
Tel: +46 721 424 208

Våra tjänster

Unga som varken arbetar eller studerar behöver stöd för att bryta utanförskapet och det pågår många projekt, från statlig nivå till föreningsnivå, med detta syfte. Avgörande för om projekten ska lyckas är hur samarbetet mellan olika aktörer ser ut och vilket bemötande de unga får. Rambolls uppdrag är att utvärdera och utveckla arbetssätten i dessa projekt och se till att de metoder som fungerar dokumenteras och erfarenheterna kan användas i andra liknande projekt.

Sara Jonsson på Ramboll jobbar med tre olika typer av projekt, alla med olika arbetssätt. Det handlar om att stödja en myndighet, att utvärdera projekt i samverkan mellan kommun och näringsliv och att vara processtöd till en fotbollsförening som jobbar med social hållbarhet.

- Alla dessa uppdrag har metodutveckling som syfte. Vår roll är att vrida och vända, se vad som fungerar och justera under tiden så att man kan få ett arbetssätt som går att sprida. Det finns idag väldigt lite evidens inom det här området och därför är detta extra viktigt. Vi bidrar till att erfarenheterna dokumenteras och ser till att det som verkligen fungerar och ger effekt kan användas i flera andra projekt, säger Sara Jonsson, managementkonsult på Ramboll.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram koncept för hur de ska kunna stödja Sveriges kommuner i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för unga som varken arbetar eller studerar. Rambolls roll har bland annat varit att agera processtöd och att tillsammans med myndigheten arbeta fram koncept för stödet genom gemensamma workshops.

Aneby kommun i Småland testar en unik utbildningsmodell inom träbranschen med stöd av en lokal näringsidkare som har ett snickeri. Genom att bland annat ge nyanlända unga utbildning på snickeriet och hjälpa dem att utveckla sina svenskkunskaper, skaffa praktik och söka jobb har de fått större möjligheter till anställning efter avslutad utbildning. Ytterligare ett syfte är att bryta könsstereotypa roller i träbranschen. Därför är det extra fokus på jämställdhet. Ramboll utvärderar arbetet så att modellen kan användas även i andra branscher och kommuner.

Match by Rosengård är ett projekt som drivs av FC Rosengård för att stötta arbetslösa unga med upplevd ohälsa att komma ut i arbete. Ramboll genomför här en lärande utvärdering, vilket innebär att man är ett stöd till utvecklingsarbetet under tiden som det pågår, med fokus på projektets program Motivationslyftet och samverkansprocessen mellan det civila samhället, myndigheter, kommun och arbetsgivare.

- Genom projekten träffar vi olika målgrupper, både de som arbetar med projekten nationellt, lokalt och på föreningsnivå, och de unga som är med i projekten. Det blir en korsbefruktning som skapar mervärde för alla parter och i slutändan gynnar de unga, säger Sara Jonsson och fortsätter:

- Det som är coolt med uppdragen är att det märks att det blir lyckade resultat när man vågar investera och satsa. Som utvärderare synliggör vi när samverkan fungerar och leder till konkret nytta utifrån de ungas perspektiv. Helt avgörande för att lyckas är hur bemötandet går till.