Pir G - Arlandas nya landmärke

Nordic - office of architecture

Nordic - office of architecture

Kontakta

Anders Krantz

Anders Krantz

Aviation, Sweden
Tel: +46 721 433 819

Swedavia planerar för en ny pir med 14 gater på Arlanda flygplats för att kunna möta ökade passagerarvolymer och krav på flexiblare uppställningsplatser för flygplan. Byggnaden får en innovativ design och konstruktion, vilket gör att den sätter en ny standard för framtiden inte bara på Arlanda utan även i resten av Europa. Ramboll står tillsammans med Nordic och beställaren Swedavia för projekteringen av byggnaden.

Stockholm Arlanda Airport planerar för ny pir i Terminal 5 - Pir G. Den nya piren skall kunna ta emot moderna flygplan samt passagerare från både inom och utanför Schengen-området. Pir G utformas för att kunna ta emot fler resenärer och vid behov för att kunna ta emot större flygplansmodeller.

Den nya piren är 80.000 kvm till ytan, och kommer inrymma avgång- och ankomsthall, restauranger, handelsytor, lounger, bagagehantering, service-och teknikutrymmen samt ny och större säkerhetskontroll. Pir G certifieras enligt BREEAM och Swedavia har siktet inställt på betyget Excellent. Detta medför höga krav på pirens energianvändning som inte får överskrida 63 procent av nybyggnadskravet, vilket betyder en energianvändning på under 48,5 kWh/m².

En viktig del av projektet är att det ska vara enkelt och smidigt att ta sig mellan nuvarande gateområde och den nya piren både för utresande och ankommande. Terminalen kommer få en ny handelsplats, ny säkerhetskontroll, nytt bagagesystem och en ny bagagehall, där stora delar ligger inom Pir G med omkringliggande nya teknikhus, nya taxibanor och rampytor - uppställningsytor vid gatehus för flygplanen.

Projektet är indelat i två delprojekt där rampytor samt grundläggning av Pir G utgör det första projektet och Pir Gs byggnad utgör det andra. Rambolls uppdrag är projektering av förfrågningsunderlagshandlingar samt bygghandlingar för grundläggning, klimatskal samt installationer i terminalbyggnaden för Pir G. 

Ramboll har även arbetat med projektering av systemhandling och förfrågningsunderlag för den första delen av projektet vilket inbegriper grundläggning samt installationer i bottenplattan för Pir G.

Flexibilitet i projektet och i den färdiga piren

Ramboll har bidragit med erfarna konsulter med kompetens inom projektering av multidisciplinär karaktär. Tillsammans med Swedavia och Nordic har teamet löpande arbetat kring förändringar av omfattning och tidplan. I större projekt innebär projektering ofta tillkommande eller ändringar i förhållande till det ursprungliga uppdraget, där Swedavia tillsammans med Ramboll sökt utarbetat möjliga lösningar för framdriften.

Projektet på paus på grund av Covid-19

Våren 2020 förändrades flygresandet drastiskt när Covid-19-pandemin på kort tid förändrade förutsättningarna för resande och skapade en osäkerhet kring framtida trafikvolymer. I april 2020 fattade Swedavias styrelse beslut om att pausa projekten för uppförande av Pir G på ”obestämd framtid” då en eventuell återstart var svår att tidssätta. Projektet ska dock kunna återstartas för att skapa terminalkapacitet när det krävs givet trafikutvecklingen.