Ökat fokus på social hållbarhet i regional planering

Ramboll har bland annat studerat tillgänglighet till arbetsmarknaden med kollektivtrafik respektive med bil. (Bild:.Skånetrafiken. Licens: Creative Commons. Av: Karl-Johan Hjertström)

Ramboll har bland annat studerat tillgänglighet till arbetsmarknaden med kollektivtrafik respektive med bil. (Bild:.Skånetrafiken. Licens: Creative Commons. Av: Karl-Johan Hjertström)

Kontakta

Martina Klason

Martina Klason

Management Consultant
Tel: +46 73 231 79 53

Våra tjänster

Ramboll har utvecklat en ny analysmodell för att kunna beakta socioekonomiska villkor vid planering av kommunikationer och annan fysisk planering.

Region Skåne har tagit initiativ till en ny och omfattande analys som ska öka förståelsen för den socioekonomiska segregationen i Skåne.

Analysen syftar till att beskriva segregationens orsaker och konsekvenser, samt ge en nulägesbild av segregationen med särskilt fokus på hur socioekonomisk segregation hör samman med tillgänglighet till arbetsplatser. Som underlag till Regionplan Skåne 2022–2040 ger analysen inspel till hur regionen kan utvecklas på ett socialt hållbart sätt som säkerställer att utvecklingen kommer alla medborgare till gagn.

Analysen fokuserar på hur tillgängligheten till arbetsplatser skiljer sig mellan områden med olika socioekonomiska förutsättningar.

Underlag till planering av den fysiska miljön

– Analysen ger underlag till planering av den fysiska miljön så att den ökar förutsättningarna för svagare grupper, till exempel de som står långt ifrån arbetsmarknaden och människor som lever i fattigdom, säger Martina Klason, projektledare för analysen.

– Fler aspekter av socioekonomisk segregation och tillgänglighet kan belysas i mycket större utsträckning än det gör idag. Man kan utvidga det till att påverka planering av infrastruktur på nationell, regional och kommunal nivå, stadsplanering, miljö och transporter och mycket annat. De sociala hållbarhetsfrågorna är många och det går att göra så mycket mer än som ofta görs idag, förklarar Martina Klason.

Arbetet har bland annat resulterat i kartor som visar sambandet mellan socioekonomi och tillgänglighet. Kartorna hjälper regionen att se var den socioekonomiska ställningen och tillgängligheten till arbetsplatser är som högst eller lägst. På så sätt kan kommande infrastrukturinsatser dimensioneras för att minska ojämlikheten. Ramboll har även genomfört ett antal seminarier med relevanta aktörer i syfte att förstå deras pågående arbeten inom det här området och vilka behov som finns framåt.

Som en del av uppdraget har Ramboll även sammanställt en kunskapsöversikt om segregation som beskriver vad som avses med segregation, orsaker till segregation, konsekvenser av segregation, samt mekanismerna bakom effekterna av segregation (grannskapseffekter).

Mätning och illustration av den socioekonomiska segregationen

Analysen bygger på ett index som innehåller flera variabler som fånga socioekonomi och utanförskap: inkomst, utbildning, arbetsmarknadsetablering, boendesituation och hälsa

Studier och illustration av sambandet mellan tillgänglighet till arbetsmarknaden och socioekonomi

Ramboll har studerat tillgänglighet till arbetsmarknaden med kollektivtrafik respektive med bil samt tillgänglighet där resandemåttet anges som generaliserad resekostnad (både med kollektivtrafik och bil).

Den här typen av analyser är en del av vårt arbete med sociala hållbarhetsfrågor. Den nya analysen är utförd av Ramboll Management Consulting på uppdrag av Region Skåne. Enheten för regional planering i Skåne har fått medel från Delmos (Delegationen mot segregation) för att driva projekt i syfte att minska och motverka ekonomisk segregation.


Analysen kan laddas ned från Region Skånes webbplats: Den socioekonomiska segregationen i Skåne (skane.se)