Ny järnvägsbro över Södertälje kanal

Broarna över Södertälje kanal i Södertälje. (Johan Fredriksson / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))

Broarna över Södertälje kanal i Södertälje. (Johan Fredriksson / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))

Kontakta

Daniel Daagarsson

Daniel Daagarsson

Senior market manager
Tel: +46 10 615 68 53

Den gamla järnvägsbron över Södertälje kanal löpte parallellt med motorvägsbroarna för E4:an.  Ungefär 150 tåg per dygn passerade bron som varken var dimensionerad för dagens tunga tågtrafik eller höjden på de fartyg som behöver passera genom kanalen. Den gamla bron krävde också mycket underhåll med trafikstörningar som följd. Därför beslutade man bygga av en ny järnvägsbro över Södertälje kanal.

Ramboll Danmark fick i uppdrag att utföra projektering av den nya bron och ansvara för uppdraget. De geotekniska undersökningarna utfördes av Ramboll Sverige AB som underkonsulter till Ramboll Danmark. Stålkonstruktionen för lyftbron konstruerades av Ramboll i Luleå, det geotekniska kontrollprogrammet utfördes av Ramboll i Stockholm och en representant från Ramboll Projektledning ingick i projektledningsgruppen.

Övervakning och kontroll utfördes i nära samarbete med Trafikverket och MTHöjgaard med personal på plats för att uppnå korta beslutsvägar för åtgärder och justeringar. Kontrollprogrammet var omfattande eftersom slänterna sluttar brant ner mot kanalen, och geotekniken var komplicerad eftersom det som mest var 60 meter genom en grusås ner till fast berg. I området finns en geologisk förkastningszon som indikerade att det kunde förekomma slag och sprickor i berget. Slänterna instrumenterades med rör för rörelsemätning – inklinometrar – ner till 35 meters djup. Dessutom mättes lufttemperatur, temperatur på stålkonstruktionen, grundvattentryck, vibrationer och sättningar. Lutningsvarnare monterades på de två pyloner som höll upp den gamla bron.

Övervakning skedde kontinuerligt med avstämning mot varsel och larmnivåer, och mätresultaten kunde kontrolleras i realtid med hjälp av ett webbaserat övervakningssystem. Den nya bron konstruerades som en lyftbro som bärs upp av fyra pyloner. Vid broöppning lyfts bron upp från 26 meters höjd till 41,5 meter. Den rörliga brodelen är drygt femtio meter medan hela brokonstruktionen mäter ca 230 meter. Den järnvägsdel som byggdes om för att anpassa banan till den nya bron är 750 meter, varav 55 meter över farleden. Projektet kostade cirka 500 miljoner kronor. Den nya lyftbron byggdes strax väster om den gamla och är dimensionerad för 30 tons axellast på tågvagnarna (mot tidigare brons 22,5 ton). Den nya konstruktionen möjliggör en framtida breddning av kanalen samt minskar bullret från passerande tåg.

Brobygget startade under våren 2007 och den nya bron togs i bruk sommaren 2010.  Den gamla klaffbron är nedmonterad, ett ledverk för fartyg har byggts och marken i området är återställd.