Norrtälje Hamn – ny, hållbar stadsdel läker staden

Flygbild Norrtälje Hamn

Flygbild Norrtälje Hamn

Kontakta

Tora lindberg

Tora Lindberg

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 (10) 615 33 80

”Barn, bad, båtar” är visionen för Norrtälje Hamn. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har varit grundläggande i planeringen av den nya stadsdelen. Det gamla hamnområdet ligger alldeles intill stadskärnan vilket betyder stadens centrum nu expanderar och möter vattnet. Alla medborgare, inte bara de som väljer att bo här, kommer att få tillgång till nya grönytor, handelsstråk, bad och promenader längs vattnet.

– Det är dyrt att sanera tidigare hamnområde/industrimark, men man får tillbaka oerhört mycket socialt och ekologiskt. Etableringen av den nya stadsdelen läker staden. Det som var ett industriellt område blir både stad och grönska – en pusselbit i det ekologiska systemet återskapas och de sociala ytorna blir tillgängliga för alla kommuninvånare. Staden kommer att kännas mer hel och sammansatt. Det är ett hål som fylls med liv, säger Helen Svedberg, uppdragsledare på Ramboll.

Ramboll gjorde tidigt i processen en ekosystemtjänsteanalys som visade vilka sociala och ekologiska värden som finns på platsen. Denna togs sedan med i planeringen i bland annat utvecklingen av en platsspecifik grönytefaktor.

– Vi har tagit fram en grönytefaktor med ett integrerat ekosystemtjänsteperspektiv som implementerats i markanvisningen. Intressenter som köper mark måste visa på hur de bidrar till uppsatta mål och ambitioner gällande grönstruktur. Ritningar och beskrivningar bedöms utifrån förutsättningarna att klara bra nivåer och tydliga åtaganden som visar att de förstått. Grönytefaktorn är styrande för alla ytor, även allmän mark, säger Helen Svedberg.

Norrtälje först i Sverige med Citylab Action

Citylab Action är ett planerings- och processtöd för att förankra och arbeta fram mål och åtgärder som leder till en hållbar stadsutveckling. Norrtälje var först och idag finns ett 30-tal projekt runt om i landet som arbetar enligt denna modell där en hållbar stadsutveckling realiseras genom att kvalitetssäkra och utveckla process och styrning. Genom deltagandet i Citylab kan projektet också certifieras som en hållbar stadsdel.

– Projektet Norrtälje Hamn har varit ett sätt för staden att lära sig om hållbar stadsutveckling och har inneburit många olika läro- och utvecklingsinsatser. Rambolls förmåga att täcka upp multidisciplinärt har varit en styrka i uppdraget. När vi skulle skriva hållbarhetsprogrammet som är styrande för hållbarhetsfrågorna hade vi en hel armé experter som var insatta i den här typen av frågor och kunde hjälpa oss sätta en rimlig och greppbar ambitionsnivå inom alla olika hållbarhetsaspekter, till exempel för grön- och blåstruktur, vattenfrågor, kretslopp, energi samt luft- och ljudkvalitet.

En öppen och tillgänglig process och dialog kring det nya området har varit ett grundläggande fokus i projektet och det finns en strukturerad modell för att arbeta med alla aktörer från fastighetsutvecklare och byggbolag till medborgare.

– Carolina Sahlén som är hållbarhetsansvarig i projektet är en kunnig ledare och samordnare med ett skickligt projektkontor i ryggen som låter hållbarhetsfrågorna ta plats. En stor del av mitt uppdrag handlar om att vara spindel i nätet, ge beställarstöd och vara rådgivande konsult i strategiska diskussioner. Vi har inte suttit var för sig utan arbetat tillsammans.

Kreativ miljö bakom många av projektets idéer

– Det sätter spinn på sig självt. Allt från laddstolpar för elbåtar till hur ska vi få grupper som vanligtvis inte är engagerade att delta i samtalet. Synergier skapas på plats och plötsligt uppstår saker som gör att det blir än mer hållbart. Ett exempel är NCC som på eget initiativ använder sig av grön asfalt från ett verk utanför Arlanda som drivs av förnyelsebar energi, något som givetvis är oerhört positivt för miljön, säger Helen Svedberg.

Stadsdelen ska rymma omkring 2000 nya lägenheter och cirka 4000 – 5 000 boende. Utbyggnaden beräknas ta 10-15 år och stå helt klart 2030. Ramboll har även uppdrag som miljökonsult i projektet med fokus på förorenade områden, efterbehandlingsprocessen för förorenad mark, vatten och sediment samt vattenverksamhet.