Malmö Hamn flyttar

Malmö hamn

Malmö hamn

Kontakta

Clas Asphage

Clas Asphage

Enhetschef Hamn
Tel: +46 10 615 33 35

Hamnen i Malmö planerar för att omlokalisera stora delar av verksamheten till nya anläggningar i norra delen av hamnområdet. Flytten innebär att en ny godsfärjeterminal, ny containerhamn och ny kombiterminal ska anläggas tillsammans med verkstäder samt kontors- och personalutrymmen. När hamnverksamheten flyttar frigörs attraktiv havsnära byggbar mark för bostäder och kommersiella etableringar.

Malmö Hamn frigör attraktiv mark
Malmö Hamn blev 2001 en del av den sammanslagna hamnverksamheten inom CMP – Copenhagen Malmö Port, som ägs av Malmö Hamn AB och Københavns Havn A/S. I Sverige var Malmö ägare av bolaget och i Danmark staten. Avgörande för sammanslagningen var en analys som visade att tillsammans skulle de två hamnarna få en ekonomisk styrka som ingen av dem på egen hand hade förutsättningar att åstadkomma.  

Historien har visat att analysen var riktig. I den svenska delen av verksamheten – Malmö Hamn – har godsomsättningen under de senaste åren ökat markant. Sedan början av 2000-talet har CMP dessutom utvecklats till ett nordiskt nav för bilimport. Bland annat landar Toyota-bilar i Malmö för vidare transport inom Norden, Baltikum och Ryssland.

Malmös behov av attraktiv byggbar mark växer i takt med att staden expanderar med utbyggnad av en ny stadsdel i Västra Hamnen, etableringen av Högskolan och anläggning av Citytunneln och nytt underjordiskt stationsläge vid Centralen. CMPs terminalområde ligger nära bebyggelsen. Närmast ligger terminalen för godsfärjorna till och från Tyskland, lite längre bort ligger Frihamnen med container- och combiterminal.

Lösningen för att frigöra den attraktiva marken blir att färjorna och containerhanteringen flyttar till nya anläggningar i Norra Hamnen medan den omfattande bilhanteringen blir kvar och kan expandera i norra delen av Frihamnen.

Det är för flytten och anläggningsarbetena i Malmös norra hamn som Ramboll fått uppdraget att skapa förfrågningsunderlag för totalentreprenad, handlingar för myndighetsgodkännande samt att assistera vid upphandling och anbudsutvärdering. Dessutom ska Ramboll svara för projektlednings- och byggkontrollorganisation liksom att granska entreprenörens ritningar och beräkningar under bygg- och anläggningstiden.

– Enligt tidplanen ska vi vara klara med handlingarna fram till sommaren, förklarar Sten Munthe, uppdragsledare.

– Förfrågningsunderlaget ska vara relativt översiktligt för att ge entreprenören stor frihet i projekteringen.

Uppdragets storlek innebär att många teknikområden på Rambolls kontor i Malmö, Göteborg och Åbo är involverade.

– Uppdraget leds från Göteborg och inbegriper ansvar för muddring, kajer och terminalytor, geodetisk mätning samt spårteknik och kombiterminal. I Åbo ligger ansvaret för klaffar och utrustning kring färjelägena, medan kontoret i Malmö hanterar geoteknik, bärighetsberäkningar för terminalytor, byggnader, fjärrvärme, elteknik, miljöteknik och slutligen byggledningen under byggtiden, fortsätter Sten Munthe.

Norra Hamnen i Malmö anläggs – liksom de tidigare anläggningarna – på mark erövrad från havet genom stora utfyllnader. Delar av det som nu ska bli den nya hamnanläggningen användes under andra halvan av 1990-talet som byggarbetsplats för att producera bropelare och fundament för Öresundsbrons lågbrodel. Även 200 meter höga pyloner göts på denna.

Till Norra Hamnen ska även Cementa flytta sin cementanläggning från Limhamn, något som har varit en segdragen fråga i Malmös stadsplanering de senaste tjugo åren. Etableringen av färjelägen, kombiterminaler och containerhantering i Norra Hamnen är på olika sätt avgörande för Malmö stads fortsatta utveckling.

CMP uppskattar storleken på investeringen för de nya hamnanläggningarna till drygt en halv miljard kronor. Anläggningarna ska vara färdiga så att flytten av färje-, kombi- och containerterminalerna kan genomföras under 2010.