Ny järnväg i Kiruna

Vy över Kiruna (2016)

Vy över Kiruna (2016)

Kontakta

Per Skoglund

Per Skoglund

Uppdragsledare
Tel: +46 10 615 36 38

Våra tjänster

Kiruna stad står inför stora förändringar eftersom gruvdriften medför att en deformationszon med sprickbildning i marken närmar sig järnvägen och staden. Enligt de bedömningar som LKAB gör för detta förlopp innebär det att delar av Kiruna stad inklusive dess infrastruktur måste flyttas och/eller omstruktureras. Bland annat måste järnvägen och väg E10 få en ny sträckning.

Trafikverkets bedömning är att järnvägen år 2012 kommer att utsättas för så stora påfrestningar att den kanske inte kommer att vara trafikerbar. Därför måste en ny järnväg stå klar vid denna tidpunkt. Då upphovet till projektet är de deformationer som malmbrytningen genererar anser Banverket att LKAB ska finansiera det aktuella projektet.

Den nya järnvägssträckningen förbi Kiruna ska ersätta den befintliga järnvägen. Den nya järnvägen börjar i söder vid Råtsi triangel och kommer att anläggas väster om dagens spårsträckning och går genom LKAB industriområde vid berget Kiirunavaara och fortsätter längs med sjön Luossajäri tills den kommer tillbaka till det befintliga spåret på norra sidan. Totallängd på sträckan är cirka 12 km.

Det nya spåret byggs som ett skarvfritt enkelspår. På sträckans norra del ska en cirka 1 000 meter lång tunnel byggas genom berget Peuravaara. Banan dimensioneras för tunga godstransporter och persontåg. Sth för lastade malmtåg är 60 km/h. STAX för banöverbyggnad 30 ton samt STAX för banunderbyggnad är 35 ton. En mötesstation och en godsbangård är planerade att anläggas på sträckan.

Rambolls åtagande och levererade produkter
I projektet ”Ny järnväg i Kiruna” har Ramboll tilldelats delsträckan JP01 och JP02 som är cirka 10 km lång. Uppdraget inleds med att utföra linjestudier för att fastställa en spårgeometri som uppfyller de tekniska kraven för Malmbanan. Parallellt upprättas järnvägsplanen för att reglera detaljlokaliseringen och utformningen av järnvägsanläggningen samt att fastställa markbehovet. Ramboll kommer att utföra systemhandling och detaljprojektering för järnvägsanläggningen.

Projekteringsprocessen utmynnar i att leverera tekniska lösningar för bana, kanalisation, vägar, mark, berg, geoteknik, miljö och konstbyggnader med teknisk dokumentation.