Kiruna: Flyttstädning pågår

Kontakt

Nadia Sandström

Tel: +46 10 615 2590

– Tjälen släpper först i juni och sen börjar det tjäla på igen i oktober, säger Nadia Sandström, och summerar en av utmaningarna i att förbereda flytten av en stad i arktiskt klimat.

Hon är civilingenjör i naturresursteknik och en av en rad medarbetare på Ramboll som just nu arbetar intensivt med provtagning och markundersökningar i det område där Kirunas nya centrum växer fram.

– Det är inte ett projekt, utan många, många små och stora. Men gemensamt har de att det handlar om att göra riskbedömningar och åtgärdsutredningar för att säkerställa att satta mål uppfylls. Vi gör miljötekniska markundersökningar av områden som ska exploateras. I vissa områden har det varit verksamhet tidigare och vi måste veta vad som finns i marken. Det behövs för att till exempel se om det okej att bygga en förskola på just den platsen, eller om marken i så fall först måste efterbehandlas genom exempelvis sanering, säger Nadia Sandström.

För att få en bild av vad marken tidigare används till gör Nadia Sandström och hennes kollegor historiska inventeringar och studerar bland annat flygfoton ur kommunens och LKAB:s arkiv.

– Det växer väldigt långsamt här i Kiruna, så på vissa platser kan vi se att det är jungfrulig mark. Om träd är över en viss storlek vet vi att de stått där de senaste 100 åren.

Genomgående har Ramboll hittat halter av koppar och kobolt.

– Här i Kiruna finns det naturligt i berggrunden. Så allt annat vore oväntat. Men vi har även hittat föroreningar och sanerat vid exempelvis en gammal bensinstation, säger Nadia Sandström och tillägger:

– Där har vi efterkontrollprogram för att säkerställa att det inte är några oljerester kvar i marken. Vi följer upp med prover på porluften och grundvattnet under ett år.

Till grund för riskbedömningarna ligger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, så kallade KM-riktvärden.

– Men det är viktigt att vi även tar hänsyn till lokala förhållanden när vi gör riskbedömningar. Så att vi inte orsakar större skada än vi ställer till rätta, när vi exempelvis avgör om mark behöver saneras. Det är dyrt och en miljöbelastning i sig att riva upp och sanera mark, säger Nadia Sandström.

Tillsammans med tillsynsmyndigheten har Ramboll tagit fram lokala anpassningar av Naturvårdsverkets riktvärden, exempelvis med tanke på förekomsten av koppar och kobolt

– Kiruna har till exempel snö runt 220 dagar om året. KM-riktvärdena utgår däremot från att jorden är exponerad, snöfri, hela året. Ungefär som i Skåne. Och Kiruna ligger över odlingsgränsen, säger Nadia Sandström.

Hon konstaterar att den som har gröna fingrar givetvis kan odla även i Kiruna, i växthus till exempel.

– Men Naturvårdsverkets KM-riktvärden utgår från att 10 procent av den frukt och grönt en vuxen person äter är odlat på den egna tomten. Det är ingen risk i Kiruna.

Och att man inte befinner sig i Sydsverige, märks också när undersökningarna ska genomföras. Det är det där med kylan och tjälen.

– Vi har kort säsong att göra saneringar och miljökontroller på. Men ibland måste vi ta jord- och vattenprover även när termometern visar minus 20 grader. Eller göra hela markundersökningar. Då är det bara att bita ihop och börja borra. Man lär sig att hålla koll på väderprognosen och försöker hinna så mycket som möjligt de dagar det är lite varmare. Kanske bara minus fem.

En del i projekten som Nadia Sandström uppskattar är ambitionen att återanvända så mycket som möjligt av rivningsmaterialet. Tegel och betong, till exempel.  

– Vi har gjort prover på betong. En hel del har förhöjda halter av kobolt, eftersom man i betongen använt grus från området. Men vi gör laktester för att se hur mycket kobolt den släpper ifrån sig, och det visar sig att en hel del går att återanvända.

 


Kirunas stora stadsflytt

Kiruna rör på sig för att ge plats åt gruvindustrin. Delar av det nya centrumområdet ska stå klart 2018. Byggnader flyttas och nya hus och gator byggs på bland annat gammal industrimark. Ramboll har uppdraget att undersöka och iordningställa marken före byggnation.

I uppdragen ingår att göra mark- och grundvattenundersökningar, riskbedömningar, efterbehandlingar och ta fram miljökontrollplaner för efterkontroll.

Utöver den praktiska miljökontrollen arbetar Ramboll med tillstånds- och anmälningsärenden och rapportering. Man gör också en kostnadsuppskattning för det kvarvarande undersöknings- och saneringsarbetet, och undersöker möjligheterna för återanvändning av rivningsmaterial.

I planen för den nya stadsdelen i Kiruna finns stadshus, sjukhus, gymnasieskola, bibliotek, polishus, kommersiella lokaler, ett antal kulturbyggnader, hotell, arbetsplatser och cirka 3 000 bostäder. 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser